ដំណឹងក្ដៅៗ

របៀបចុះឈ្មោះ និងចូលគណនីនៅក្នុង Deribit
ការបង្រៀន

របៀបចុះឈ្មោះនៅ Deribit របៀបចុះឈ្មោះគណនី Deribit នៅលើគេហទំព័រ 【PC】 1. ចូលទៅកាន់ deribit.com ហើយចុច "Don't have an account?" ឬចូលទៅកាន់ទំព័រចុះឈ្មោះដោយផ្ទាល់៖ https://www....

ព័ត៌មានពេញនិយម