របៀបបើកគណនីជួញដូរ និងចុះឈ្មោះនៅ Deribit

របៀបបើកគណនីជួញដូរ និងចុះឈ្មោះនៅ Deribit


របៀបចុះឈ្មោះគណនី Deribit នៅលើគេហទំព័រ 【PC】

1. ចូលទៅកាន់ deribit.com ហើយចុច "Don't have an account?" ឬចូលទៅកាន់ទំព័រចុះឈ្មោះដោយផ្ទាល់៖ https://www.deribit.com/register
របៀបបើកគណនីជួញដូរ និងចុះឈ្មោះនៅ Deribit
2. នៅលើទំព័រចុះឈ្មោះ សូមចុះឈ្មោះដោយប្រើអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់អ្នក៖

ក. បញ្ចូល "អាសយដ្ឋានអ៊ីមែល", "ឈ្មោះអ្នកប្រើ" របស់អ្នក ហើយបន្ថែម "ពាក្យសម្ងាត់" ដ៏រឹងមាំ។

ខ. ជ្រើសរើស "ប្រទេសរស់នៅ" ។

គ. ធីកប្រអប់ ប្រសិនបើអ្នកបានអាន និងយល់ព្រមចំពោះលក្ខខណ្ឌនៃសេវាកម្ម និងគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់ Deribit។

ឃ. បន្ទាប់មកចុច "ចុះឈ្មោះ" ។
របៀបបើកគណនីជួញដូរ និងចុះឈ្មោះនៅ Deribit
អ៊ីមែលផ្ទៀងផ្ទាត់ត្រូវបានផ្ញើទៅអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់អ្នក។ ចាប់ផ្តើមដោយចុចលើតំណភ្ជាប់ខាងក្នុង!
របៀបបើកគណនីជួញដូរ និងចុះឈ្មោះនៅ Deribit
គណនី Deribit ត្រូវបានបង្កើតដោយជោគជ័យ។
របៀបបើកគណនីជួញដូរ និងចុះឈ្មោះនៅ Deribit

របៀបចុះឈ្មោះគណនី Deribit នៅលើគេហទំព័រ 【ទូរស័ព្ទ】

1. ចូលទៅកាន់ deribit.com ហើយចុច "Don't have an account?" ឬចូលទៅកាន់ទំព័រចុះឈ្មោះដោយផ្ទាល់៖ https://www.deribit.com/register
របៀបបើកគណនីជួញដូរ និងចុះឈ្មោះនៅ Deribit
2. នៅលើទំព័រចុះឈ្មោះ សូមចុះឈ្មោះដោយប្រើអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់អ្នក៖

ក. បញ្ចូល "អាសយដ្ឋានអ៊ីមែល", "ឈ្មោះអ្នកប្រើ" របស់អ្នក ហើយបន្ថែម "ពាក្យសម្ងាត់" ដ៏រឹងមាំ។

ខ. ជ្រើសរើស "ប្រទេសរស់នៅ" ។

គ. ធីកប្រអប់ ប្រសិនបើអ្នកបានអាន និងយល់ព្រមចំពោះលក្ខខណ្ឌនៃសេវាកម្ម និងគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់ Deribit។

ឃ. បន្ទាប់មកចុច "ចុះឈ្មោះ" ។
របៀបបើកគណនីជួញដូរ និងចុះឈ្មោះនៅ Deribit
អ៊ីមែលផ្ទៀងផ្ទាត់ត្រូវបានផ្ញើទៅអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់អ្នក។ ចាប់ផ្តើមដោយចុចលើតំណភ្ជាប់ខាងក្នុង!
របៀបបើកគណនីជួញដូរ និងចុះឈ្មោះនៅ Deribit
គណនី Deribit ត្រូវបានបង្កើតដោយជោគជ័យ។
របៀបបើកគណនីជួញដូរ និងចុះឈ្មោះនៅ Deribit


តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីទាញយកកម្មវិធី Deribit?

1. ចូលទៅកាន់ គេហទំព័រ deribit.com ហើយអ្នកនឹងឃើញ "ទាញយក" នៅខាងក្រោមផ្នែកខាងឆ្វេងនៃទំព័រ ឬអ្នកអាចចូលទៅកាន់ទំព័រទាញយករបស់យើង។


ដោយផ្អែកលើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការទូរស័ព្ទរបស់អ្នក អ្នកអាចជ្រើសរើស " Android Download " ឬ " iOS Download " ។
របៀបបើកគណនីជួញដូរ និងចុះឈ្មោះនៅ Deribit
2. ចុច GET ដើម្បីទាញយកវា។
របៀបបើកគណនីជួញដូរ និងចុះឈ្មោះនៅ Deribit
3. ចុច Open ដើម្បីបើកកម្មវិធី Deribit របស់អ្នក ដើម្បីចាប់ផ្តើម។
របៀបបើកគណនីជួញដូរ និងចុះឈ្មោះនៅ Deribit
របៀបបើកគណនីជួញដូរ និងចុះឈ្មោះនៅ Deribit


តើ​មាន​មុខងារ​គណនី​សាកល្បង​សម្រាប់​អ្នក​ទើប​តែ​សាកល្បង​ការ​ដោះដូរ​ឬ​ទេ?

ប្រាកដ។ អ្នកអាចចូលទៅកាន់ គេហទំព័រ https://test.deribit.comបង្កើតគណនីថ្មីនៅទីនោះ ហើយសាកល្បងអ្វីដែលអ្នកចូលចិត្ត។

Thank you for rating.