Deribitdäki hasaby nädip barlamaly
Gollanmalar

Deribitdäki hasaby nädip barlamaly

Müşderilerimizi tanamak isleýäris. Şol sebäpden, (potensial) müşderilerimizden tassyklanjak şahsy maglumatlary we şahsyýet resminamalaryny soraýarys. Maksady pul ýuwmak, terrorçylygy maliýeleşdirmek we beýleki bikanun işleriň öňüni almak. Mundan başga-da, bu çäreler müşderilerimizi Deribit hasabyny rugsatsyz ulanmakdan gorar. 2021-nji ýylyň sentýabr aýyndan bäri KYC işimize başga bir howpsuzlyk çäresini goşduk. Täze şahsy (korporatiw däl) müşderiler janlylyk barlagyny tamamlamaly. Bu, täze ulanyjynyň kamera seretmeli ýerinde barlamak işinde goşmaça ädim diýmekdir, şonuň üçin şahsyýetnama tassyklaýyş programma üpjünçiligimiz, berlen şahsyýetnamadaky adam bilen şol bir adamdygyny ýa-da ýokdugyny barlap biler. Şeýlelik bilen, şahsyýet galplyklaryny azaldýarys. Bar bolan müşderiler janlylyk barlagynyň goşmaça ädimini tamamlamaly däldirler.
Deribit Köp dilli goldaw
Gollanmalar

Deribit Köp dilli goldaw

Köp dilli goldaw Halkara bazary görkezýän halkara neşir hökmünde dünýädäki ähli müşderilerimize ýetmegi maksat edinýäris. Köp dilde ökde bolmak aragatnaşyk aragatnaşygyny çäklendir...