Deribit Şahamça maksatnamasy - Deribit Turkmenistan - Deribit Türkmenistan

Affiliate Programmasyna nädip goşulmaly we Deribitde hyzmatdaş bolmaga


Şahamça maksatnamasy

Affiliate Programmasyna nädip goşulmaly we Deribitde hyzmatdaş bolmaga
Deribit, ulanyjylary platformamyza täze ulanyjylara ýüzlenip, şahamça bolmaga mümkinçilik berýär. Bu ulanyjylar Deribit tarapyndan toplanan söwda töleglerine esaslanyp girdeji gazanyp bilerler. Şahamça bu tölegleriň 20% -ine çenli gazanyp biler . Dogry şahamça baglanyşygy arkaly hasaba alnan täze ulanyjylar ilkinji alty aýyň dowamynda söwda töleglerinde 10% arzanladyş

alarlar .


Şahamça nädip bolmaly?

Hasabyňyzdaky şahamça programmasyny işjeňleşdirmek üçin ulanyjy adyňyza (ýokarky sag burç) basyň, "Hasabym" -a giriň we "Şärik" düwmesine basyň. Gatnaşmak üçin umumy Hyzmat şertlerimize we aşakda jikme-jik görkezilen şertlere razy bolmalysyňyz. Affiliate Programmasyna nädip goşulmaly we Deribitde hyzmatdaş bolmaga


Şertler

Siz ylalaşýarsyňyz:
(1) hyzmatlarymyzy ahlakly we jemgyýetçilik ülňülerine laýyk ulanmak;

(2) ulanylýan kanunlar we düzgünler bilen goraga hormat goýmak;

)

(4) awtorlyk hukugy kanuny, söwda gizlin kanunlary ýa-da intellektual eýeçiligi goraýan beýleki kanunlar bilen göz öňünde tutulan kanuny goraga hormat goýmak;

(5) täjirçilik hatlaryny bizden kabul etmek; (6) şahsy söwdada girdeji gazanmak üçin özüňizi baglanyşdyrmaň.


Komissiýalar

Affiliate Programmasyna nädip goşulmaly we Deribitde hyzmatdaş bolmaga
Siziň iberen satuwyňyz üçin geleşik tölegleriniň ('Komissiýalar') degişli bölegini tölemäge razy. Dogry şahamça baglanyşygy arkaly hasaba alnan täze ulanyjylar ilkinji 6 aýyň dowamynda söwda töleglerinde 10% arzanladyş alarlar.

Deribit BTC-de (Bitcoin) töleg ýygnaýan bolsa, Deribit BTC-de şahamça komissiýalaryny töleýär. Deribit ETH-de (Ethereum) töleg ýygnaýan bolsa, Deribit ETH-de şahamça komissiýalaryny töleýär. Deribit USDT (USD Tether) tölegini ýygnaýan bolsa, Deribit şahamça komissiýalaryny USDT-de töleýär.


Şahamça üçin komissiýanyň gurluşy

Döwür

Nyrhlar (%)

Has giňişleýin maglumat

0-6 aý

20%

Şahamçalar, gol çekilenden soň ilkinji alty aýyň dowamynda tölegleriň 20% -ini alýarlar.

6+ aý

10%

Şahamçalar, gol çekilenden ilkinji alty aýdan soň tölegleriň 10% -ini alýarlar.


Şahamça tarapyndan görkezilen ulanyjylar üçin arzanladyş gurluşy

Döwür

Nyrhlar (%)

Has giňişleýin maglumat

0-6 aý

10%

Ulanyjy hasaba alnandan soň ilkinji 6 aýda 10% arzanladyş alýar.

Şertnamany bellemek

Affiliate Programmasyna nädip goşulmaly we Deribitde hyzmatdaş bolmaga
Bu şertnama size şahsy. Bu şertnama laýyklykda hukuklaryňyzy deslapky ýazmaça razyçylygymyz bolmazdan berip bilmersiňiz. Hasabyňyzy ulanjak bolşuňyz ýaly öz hukuklaryňyzy bellän bolsaňyz, şu şertnama laýyklykda islendik komissiýa üçin jogapkärçilik çekersiňiz. Bu şertnamany islän wagtymyz belläp bileris.


Mahabat syýasatlary

ABŞ-dan, Kanadadan, Gollandiýadan ýa-da başga bir ýurtdan gelen (köpçülikleýin) web sahypalarynda Deribitiň mahabatlaryny ýa-da salgylanmalaryny ýerleşdirmäge rugsat berilmeýär. Gymmatly kagyzlar kanunlary we ýaşaýan ýurduňyzyň we başga bir ýurduň beýleki ulanylýan kanunlary we düzgünleri bilen goralmaga hormat goýýarsyňyz.Kepillikleriň öwezini dolmak

Deribit-iň aýdylýan hyzmatlardan girdeji ýa-da jogap görnüşini kepillendirmeýändigine ýa-da çaklamagyna düşünmeýärsiňiz. Deribit-den gelip çykýan ýa-da haýsydyr bir görnüşde ýüze çykyp biljek islendik görnüşdäki ýa-da häsiýetli, ähli ýitgilerden, talaplardan, çykdajylardan, kazyýet işlerinden, ýitgilerden, çykdajylardan, talaplardan ýa-da borçnamalardan zyýansyz saklamaga razylaşýarsyňyz. şu şertnama laýyklykda berilýän hyzmatlardan peýdalanmak. Bu öwezini dolmak her ýagdaýda ulanylýar we şunuň ýaly ýitgileri, talaplary, çykdajylary, kazyýet işlerini, ýitgileri ýa-da borçnamalary goramak ýa-da ýerine ýetirmek üçin aklawçylaryň töleglerini, çykdajylaryny we çykdajylaryny öz içine alýar.


Şertleriň şertlerini üýtgetmek

Bu şertnamanyň şertlerini zerur bolanda üýtgetmek hukugymyz bar. Üýtgeşmelerden soň hyzmatlarymyzy siziň ulanmagyňyz, bu täze şertleriň kabul edilmegini aňladýar. Täze şertlere razy däl bolsaňyz, bu şertnamany ýatyryp bilersiňiz.


Hasap üýtgeşmeleri barada duýduryş

Siz bu hyzmaty ulanmagyňyz bilen baglanyşykly zerur ýa-da islenýän beýleki maglumatlary bermäge razylaşýarsyňyz. Salgyňyz, e-poçta salgyňyz, telefon belgiňiz, töleg maglumatlary üýtgese, bize habar bermäge razylaşýarsyňyz.


Duýduryşlar

Şu şertnama laýyklykda ähli bildirişler, haýyşlar, talaplar we beýleki habarlar ýazmaça görnüşde berilýär we gowşurylan senede berlen hasaplanýar: eger habar berilmeli tarapa şahsy iberilen bolsa; elektron poçta bilen iberilen bolsa.


Inationatyryş

Bu şertleriň bozulandygyny ýa-da bozulandygyny bilsek, size habar bermäge synanyşarys. Bizi kanagatlandyrýan ýa-da Şertleriň şertleri düýpli bozulan halatynda gyssagly düzediş çäresini görmeseňiz, hasabyňyzy haýal etmän ýatyrmak hukugymyz bar. Hyzmatlarymyzy islendik köpçülikleýin e-poçta kampaniýasynyň bir bölegi hökmünde ulansaňyz, hasabyňyz derrew we duýduryşsyz ýapylar. Şeýle hem, köp e-poçta mahabatyňyzyň netijesinde jerime we kanuny çärelere sezewar edilip bilner.


Umumy düzgünler

Bu şertleriň haýsydyr bir düzgüni islendik wagt bikanun, güýji ýok ýa-da hakyky däl bolsa, bu hakyky däl şertleriň galan böleginiň güýjüne täsir edip bilmez. Şunuň ýaly nädogry düzgüni, beýleki tarapdan ýerine ýetireris, bu ähli tarapdan güýje girip, çalşylýan düzgüne mümkin boldugyça ýakyn täsir eder.

Bu şertnama, biziň mowzugymyz bilen baglanyşykly ähli şertnamany emele getirýär we öňki şertnamalarymyzyň, wekilçiliklerimiziň we düşünişmelerimiziň ornuny tutýar.

Iki tarap tarapyndan ýazmaça görnüşde ýerine ýetirilmese, şu şertnamany goşmak, üýtgetmek ýa-da üýtgetmek hökmany bolmaz.

Bu Hyzmat şertleriniň islendik düzgünini ýerine ýetirmek ýa-da şu Hyzmat şertlerine laýyklykda haýsydyr bir hukugy amala aşyrmak bilen baglanyşykly haýsydyr bir şowsuzlyk ýa-da gijikdirmek, hukuklarymyzyň haýsydyr bir derejesinden boýun gaçyrma hökmünde düşünilmez.

Bu Hyzmat şertleri we bu Hyzmat şertleriniň ulanylýan ähli şertnamalary Gollandiýanyň kanunlary bilen dolandyrylýar. Siz bilen biziň aramyzda ýüze çykyp biljek islendik jedeller, diňe Gollandiýanyň Amsterdam kazyýet etrabynyň ygtyýarly kazyýetine iberilip bilner.
Thank you for rating.