Deribit Affiliate programma - Deribit Netherlands - Deribit Nederland

Hoe u lid kunt worden van het partnerprogramma en partner kunt worden in Deribit


Affiliate-programma

Hoe u lid kunt worden van het partnerprogramma en partner kunt worden in Deribit
Deribit staat zijn gebruikers toe om affiliates te worden door nieuwe gebruikers naar ons platform te verwijzen. Deze gebruikers kunnen inkomsten genereren op basis van handelskosten die door Deribit worden geïnd. Een affiliate kan tot 20% van deze kosten verdienen .

Nieuwe gebruikers die zich aanmelden via een geldige partnerlink, krijgen de eerste zes maanden 10% korting op de handelskosten .


Hoe wordt u een affiliate?

Om het partnerprogramma op uw account te activeren, klikt u op uw gebruikersnaam (rechterbovenhoek), gaat u naar “Mijn account” en klikt u op “Affiliate”. Om deel te nemen, moet u akkoord gaan met onze algemene servicevoorwaarden en de onderstaande algemene voorwaarden. Hoe u lid kunt worden van het partnerprogramma en partner kunt worden in Deribit


Voorwaarden

U stemt ermee in:
(1) onze diensten op een ethische manier en in overeenstemming met de gemeenschapsnormen te gebruiken;

(2) om de bescherming te respecteren die wordt geboden door toepasselijke wet- en regelgeving;

(3) om de privacy van andere gebruikers te respecteren (u mag niet opzettelijk zoeken naar gegevens of wachtwoorden van andere gebruikers, noch zult u bestanden wijzigen of uzelf voordoen als een andere gebruiker, tenzij u daartoe uitdrukkelijk toestemming hebt gekregen van die gebruiker);

(4) om de wettelijke bescherming te respecteren die wordt geboden door het auteursrecht, de wet op handelsgeheimen of andere wetten ter bescherming van intellectueel eigendom;

(5) om commerciële e-mails van ons te accepteren; (6) Sluit u niet aan om inkomsten te genereren uit uw persoonlijke handel.


Commissies

Hoe u lid kunt worden van het partnerprogramma en partner kunt worden in Deribit
Wij gaan ermee akkoord om u het partnergedeelte van de transactiekosten (de 'Commissie') te betalen voor de door u gemaakte verwijzingsverkopen. Nieuwe gebruikers die zich aanmelden via een geldige partnerlink krijgen de eerste 6 maanden 10% korting op de handelskosten.

Als Deribit vergoedingen in BTC (Bitcoin) int, betaalt Deribit partnercommissies in BTC. Als Deribit vergoedingen in ETH (Ethereum) int, betaalt Deribit aangesloten commissies in ETH. Als Deribit kosten int in USDT (USD Tether), betaalt Deribit aangesloten commissies in USDT.


Commissiestructuur voor de affiliate

Periode

Kosten (%)

Meer informatie

0-6 maanden

20%

Affiliates ontvangen 20% van de kosten gedurende de eerste zes maanden na aanmelding.

6+ maanden

10%

Affiliates ontvangen 10% van de kosten na de eerste zes maanden na aanmelding.


Kortingsstructuur voor de door de Affiliate doorverwezen gebruikers

Periode

Kosten (%)

Meer informatie

0-6 maanden

10%

De gebruiker krijgt de eerste 6 maanden na aanmelding 10% korting.

Overdracht van contract

Hoe u lid kunt worden van het partnerprogramma en partner kunt worden in Deribit
Deze overeenkomst is persoonlijk voor u. U mag uw rechten onder deze overeenkomst niet overdragen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Als u uw rechten toch overdraagt, zoals het geval zou zijn wanneer iemand anders dan u uw account zou gebruiken, blijft u jegens ons aansprakelijk voor alle commissies die op grond van deze overeenkomst verschuldigd zijn. Wij kunnen deze overeenkomst op elk moment overdragen.


Advertentiebeleid

Het is u niet toegestaan ​​advertenties of verwijzingslinks van Deribit op (openbare) websites uit de Verenigde Staten, Canada, Nederland of enig ander land te plaatsen. U stemt ermee in de bescherming te respecteren die wordt geboden door de effectenwetgeving en andere toepasselijke wet- en regelgeving van het land waar u woont en enig ander land.Garanties Schadeloosstelling

U begrijpt dat Deribit geen enkele vorm van winst of reactie op de genoemde diensten garandeert of voorspelt. U stemt ermee in Deribit te vrijwaren van alle verliezen, claims, uitgaven, rechtszaken, schade, kosten, eisen of aansprakelijkheden, gezamenlijk of hoofdelijk, van welke aard dan ook, waaraan Deribit mogelijk het slachtoffer wordt als gevolg van of op enigerlei wijze verband houdt met het gebruik van de diensten die krachtens deze overeenkomst worden geleverd. Deze vrijwaring is in elk geval van toepassing op en omvat, zonder beperking, advocatenhonoraria, kosten en uitgaven die daadwerkelijk zijn gemaakt bij de verdediging tegen of het afdwingen van dergelijke verliezen, claims, uitgaven, rechtszaken, schade of aansprakelijkheden.


Wijziging van de algemene voorwaarden

Wij behouden ons het recht voor om de algemene voorwaarden van deze overeenkomst indien nodig te wijzigen. Het gebruik van onze diensten door u na genoemde wijzigingen houdt aanvaarding van die nieuwe voorwaarden in. Als u niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, kunt u deze overeenkomst beëindigen.


Kennisgeving van accountwijzigingen

U stemt ermee in om ons alle andere informatie te verstrekken met betrekking tot uw gebruik van deze service die wij noodzakelijk of wenselijk achten. U stemt ermee in ons op de hoogte te stellen als uw adres, e-mailadres, telefoonnummer, factuurgegevens veranderen.


Kennisgevingen

Alle kennisgevingen, verzoeken, eisen en andere mededelingen op grond van deze overeenkomst moeten schriftelijk zijn en worden geacht te zijn gedaan op de datum van levering: indien persoonlijk afgeleverd bij de partij aan wie de kennisgeving moet worden gedaan; indien verzonden per elektronische post.


Beëindiging

Als we kennis nemen van een overtreding of waarschijnlijke overtreding van deze Algemene Voorwaarden, zullen we proberen u hiervan op de hoogte te stellen. Als u niet onmiddellijk herstelmaatregelen onderneemt die voor ons bevredigend zijn, of in het geval van een ernstige schending van de Algemene Voorwaarden, behouden wij ons het recht voor om uw account onmiddellijk te beëindigen. Als u onze diensten gebruikt als onderdeel van een bulk-e-mailcampagne, wordt uw account onmiddellijk en zonder waarschuwing beëindigd. U kunt ook onderworpen worden aan boetes en juridische stappen als gevolg van uw bulk-e-mailpromotie.


Algemene bepalingen

Indien op enig moment een bepaling van deze Algemene Voorwaarden onwettig, nietig of ongeldig is of wordt, heeft deze ongeldigheid geen invloed op de geldigheid van de rest van de Algemene Voorwaarden. Wij zullen een dergelijke ongeldige bepaling vervangen door een andere bepaling, die, omdat deze in alle opzichten geldig is, een effect zal hebben dat zo dicht mogelijk bij dat van de vervangen bepaling ligt.

Deze overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen ons met betrekking tot het onderwerp ervan en vervangt al onze eerdere overeenkomsten, verklaringen en afspraken.

Geen enkele aanvulling, wijziging of wijziging van deze overeenkomst is bindend tenzij deze schriftelijk door beide partijen is uitgevoerd.

Elk verzuim of vertraging door ons om enige bepaling van deze Servicevoorwaarden af ​​te dwingen of om enig recht onder deze Servicevoorwaarden uit te oefenen, zal niet worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand, in welke mate dan ook, van onze rechten.

Op deze Servicevoorwaarden en alle overeenkomsten waarop deze Servicevoorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen die tussen u en ons mochten ontstaan, kunnen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het gerechtelijk arrondissement Amsterdam, Nederland.
Thank you for rating.