Deribit Programi i Filialit - Deribit Albania - Deribit Shqipëria

Si të bashkoheni në Programin e Filialeve dhe të bëheni Partner në Deribit


Programi i Filialit

Si të bashkoheni në Programin e Filialeve dhe të bëheni Partner në Deribit
Deribit lejon përdoruesit e tij të bëhen bashkëpunëtorë duke referuar përdorues të rinj në platformën tonë. Këta përdorues mund të gjenerojnë të ardhura bazuar në tarifat e tregtimit të mbledhura nga Deribit. Një filial mund të fitojë deri në 20% të këtyre tarifave .

Përdoruesit e rinj që regjistrohen përmes një lidhjeje të vlefshme filialesh do të marrin një zbritje prej 10% në tarifat e tregtimit për gjashtë muajt e parë.


Si të bëheni bashkëpunëtor?

Për të aktivizuar programin e filialit në llogarinë tuaj, klikoni në emrin e përdoruesit (këndi i sipërm djathtas), shkoni te "Llogaria ime" dhe klikoni "Affiliate". Për të marrë pjesë, ju duhet të pranoni Kushtet tona të përgjithshme të shërbimit dhe Kushtet e kushteve të detajuara më poshtë. Si të bashkoheni në Programin e Filialeve dhe të bëheni Partner në Deribit


Kushtet

Ju pranoni:
(1) të përdorni shërbimet tona në një mënyrë etike dhe në përputhje me standardet e komunitetit;

(2) të respektojë mbrojtjen e ofruar nga ligjet dhe rregulloret në fuqi;

(3) për të respektuar privatësinë e përdoruesve të tjerë (nuk do të kërkoni qëllimisht të dhëna ose fjalëkalime që u përkasin përdoruesve të tjerë, as nuk do të modifikoni skedarët ose do të përfaqësoheni si një përdorues tjetër, përveç nëse autorizoheni në mënyrë eksplicite për ta bërë këtë nga ai përdorues);

(4) të respektojë mbrojtjen ligjore të parashikuar nga ligji për të drejtën e autorit, ligji për sekretin tregtar ose ligje të tjera që mbrojnë pronësinë intelektuale;

(5) të pranoni emaile komerciale nga ne; (6) mos u lidhni për të fituar të ardhura nga tregtia juaj personale.


Komisionet

Si të bashkoheni në Programin e Filialeve dhe të bëheni Partner në Deribit
Ne pranojmë t'ju paguajmë pjesën e anëtarësimit të tarifave të transaksionit ("Komisionet") për shitjet e referimit të bëra nga ju. Përdoruesit e rinj që regjistrohen përmes një lidhjeje të vlefshme të filialit do të marrin një zbritje prej 10% në tarifat e tregtimit për 6 muajt e parë.

Nëse Deribit mbledh tarifa në BTC (Bitcoin), Deribit do të paguajë komisionet e filialeve në BTC. Nëse Deribit mbledh tarifa në ETH (Ethereum), Deribit do të paguajë komisionet e filialeve në ETH. Nëse Deribit mbledh tarifat në USDT (USD Tether), Deribit do të paguajë komisionet e filialeve në USDT.


Struktura e Komisionit për Filialin

Periudha

Tarifat (%)

Me shume informacion

0-6 muaj

20%

Filialet marrin 20% të tarifave për gjashtë muajt e parë pas regjistrimit.

6+ muaj

10%

Filialet marrin 10% të tarifave pas gjashtë muajve të parë të regjistrimit.


Struktura e zbritjes për përdoruesit e referuar nga filialja

Periudha

Tarifat (%)

Me shume informacion

0-6 muaj

10%

Përdoruesi merr një zbritje prej 10% për 6 muajt e parë pas regjistrimit.

Caktimi i Kontrates

Si të bashkoheni në Programin e Filialeve dhe të bëheni Partner në Deribit
Kjo marrëveshje është personale për ju. Ju nuk mund të caktoni të drejtat tuaja sipas kësaj marrëveshjeje pa pëlqimin tonë paraprak me shkrim. Nëse i caktoni të drejtat tuaja, siç do të ishte rasti në të cilin dikush tjetër përveç jush do të përdorte llogarinë tuaj, ju do të mbeteni përgjegjës ndaj nesh për çdo komision që i detyrohet kësaj marrëveshjeje. Ne mund ta caktojmë këtë marrëveshje në çdo kohë.


Politikat e Reklamimit

Nuk ju lejohet të vendosni ndonjë reklamë ose lidhje referimi të Deribit në asnjë faqe interneti (publike) nga Shtetet e Bashkuara, Kanadaja, Holanda ose ndonjë vend tjetër. Ju pranoni të respektoni mbrojtjen e ofruar nga ligji i letrave me vlerë dhe ligjet dhe rregulloret e tjera të zbatueshme të vendit tuaj të banimit dhe të çdo vendi tjetër.Dëmshpërblimi i garancive

Ju e kuptoni që Deribit nuk garanton ose parashikon asnjë lloj fitimi ose përgjigje nga shërbimet e përmendura. Ju pranoni ta mbani Deribit të padëmshëm nga çdo dhe të gjitha humbjet, pretendimet, shpenzimet, paditë, dëmet, kostot, kërkesat ose detyrimet, të përbashkëta ose disa, të çfarëdo lloji ose natyre, të cilat Deribit mund të bëhen objekt që rrjedhin ose lidhen në çfarëdo mënyre me përdorimin e shërbimeve të ofruara sipas kësaj marrëveshjeje. Ky dëmshpërblim zbatohet në çdo rast dhe përfshin, pa kufizim, tarifat e avokatëve, kostot dhe shpenzimet e bëra në fakt për mbrojtjen ose zbatimin e këtyre humbjeve, pretendimeve, shpenzimeve, padive, dëmeve ose detyrimeve.


Ndryshimi i kushteve të kushteve

Ne rezervojmë të drejtën për të ndryshuar termat dhe kushtet e kësaj marrëveshjeje sipas nevojës. Përdorimi i shërbimeve tona nga ju pas ndryshimeve të përmendura përbën pranimin e atyre termave dhe kushteve të reja. Nëse nuk jeni dakord me termat dhe kushtet e reja, mund ta përfundoni këtë marrëveshje.


Njoftimi i Ndryshimeve të Llogarisë

Ju pranoni të na jepni informacione të tjera në lidhje me përdorimin tuaj të këtij shërbimi, siç e gjykojmë të nevojshme ose të dëshirueshme. Ju pranoni të na njoftoni nëse adresa juaj, adresa e emailit, numri i telefonit, informacioni i faturimit ndryshon.


Njoftimet

Të gjitha njoftimet, kërkesat, kërkesat dhe komunikimet e tjera sipas kësaj marrëveshjeje do të bëhen me shkrim dhe do të konsiderohen se janë dhënë në datën e dorëzimit: nëse i janë dorëzuar personalisht palës së cilës duhet t'i jepet njoftimi; nëse dërgohet me postë elektronike elektronike.


Përfundimi

Nëse mësojmë për një shkelje ose shkelje të mundshme të këtyre Kushteve të Kushteve, ne do të përpiqemi t'ju njoftojmë. Nëse nuk ndërmerrni veprime të menjëhershme korrigjuese, të cilat janë të kënaqshme për ne, ose në rast të shkeljes së rëndë të Kushteve të Kushteve, ne rezervojmë të drejtën të mbyllim menjëherë llogarinë tuaj. Nëse përdorni shërbimet tona si pjesë e ndonjë fushate me email me shumicë, llogaria juaj do të mbyllet menjëherë dhe pa paralajmërim. Ju gjithashtu mund t'i nënshtroheni gjobave dhe veprimeve ligjore si rezultat i promovimit tuaj me email me shumicë.


Dispozita të përgjithshme

Nëse në çdo kohë ndonjë dispozitë e këtyre Kushteve të Kushteve është ose bëhet e paligjshme, e pavlefshme ose e pavlefshme, një pavlefshmëri e tillë nuk do të ndikojë në vlefshmërinë e pjesës së mbetur të Kushteve të Kushteve. Ne do ta zëvendësojmë këtë dispozitë të pavlefshme me një dispozitë tjetër, e cila, duke qenë e vlefshme në të gjitha aspektet, do të ketë një efekt sa më të afërt me atë të dispozitës së zëvendësuar.

Kjo marrëveshje përbën të gjithë marrëveshjen midis nesh në lidhje me temën e saj dhe zëvendëson të gjitha marrëveshjet, përfaqësimet dhe mirëkuptimet tona të mëparshme.

Asnjë shtesë, modifikim ose ndryshim i kësaj marrëveshjeje nuk do të jetë i detyrueshëm nëse nuk ekzekutohet me shkrim nga të dyja palët.

Çdo dështim ose vonesë nga ne për të zbatuar ndonjë dispozitë të këtyre Kushteve të Shërbimit ose për të ushtruar ndonjë të drejtë sipas këtyre Kushteve të Shërbimit nuk do të interpretohet si heqje dorë në asnjë masë nga të drejtat tona.

Këto Kushte të Shërbimit dhe të gjitha marrëveshjet për të cilat zbatohen këto Kushte të Shërbimit rregullohen nga ligjet e Holandës. Çdo mosmarrëveshje që mund të lindë mes jush dhe nesh mund t'i paraqitet ekskluzivisht Gjykatës kompetente të rrethit gjyqësor Amsterdam, Holandë.
Thank you for rating.