Deribit Partnerský program - Deribit Slovakia - Deribit Slovenčina

Ako sa pripojiť k Affiliate programu a stať sa partnerom v Deribite


partnerský program

Ako sa pripojiť k Affiliate programu a stať sa partnerom v Deribite
Deribit umožňuje svojim používateľom stať sa pridruženými spoločnosťami tým, že nových používateľov odkáže na našu platformu. Títo používatelia môžu generovať príjem na základe obchodných poplatkov vyberaných spoločnosťou Deribit. Partner môže zarobiť až 20 % z týchto poplatkov .

Noví používatelia, ktorí sa zaregistrujú prostredníctvom platného pridruženého odkazu, získajú počas prvých šiestich mesiacov 10% zľavu na obchodné poplatky .


Ako sa stať pridruženým partnerom?

Ak chcete aktivovať pridružený program na svojom účte, kliknite na svoje používateľské meno (v pravom hornom rohu), prejdite na „Môj účet“ a kliknite na „Pridružený“. Ak sa chcete zúčastniť, musíte súhlasiť s našimi všeobecnými zmluvnými podmienkami a zmluvnými podmienkami podrobne uvedenými nižšie. Ako sa pripojiť k Affiliate programu a stať sa partnerom v Deribite


Podmienky

Súhlasíte s tým, že:
(1) budete naše služby používať etickým spôsobom av súlade s normami komunity;

(2) rešpektovať ochranu poskytovanú platnými zákonmi a nariadeniami;

(3) rešpektovať súkromie ostatných používateľov (nebudete zámerne vyhľadávať údaje alebo heslá patriace iným používateľom, ani nebudete upravovať súbory ani sa vystupovať ako iný používateľ, pokiaľ to daný používateľ výslovne nepovolí);

(4) rešpektovať právnu ochranu poskytovanú autorským zákonom, zákonom o obchodnom tajomstve alebo inými zákonmi na ochranu duševného vlastníctva;

(5) prijímať od nás komerčné e-maily; (6) nepridružujte sa, aby ste získali príjem zo svojho osobného obchodovania.


provízie

Ako sa pripojiť k Affiliate programu a stať sa partnerom v Deribite
Súhlasíme s tým, že vám zaplatíme pridruženú časť transakčných poplatkov (ďalej len „Provízie“) za vami uskutočnený predaj za sprostredkovanie. Noví používatelia, ktorí sa zaregistrujú prostredníctvom platného pridruženého odkazu, získajú 10% zľavu na obchodné poplatky počas prvých 6 mesiacov.

Ak Deribit inkasuje poplatky v BTC (Bitcoine), Deribit zaplatí pridružené provízie v BTC. Ak Deribit inkasuje poplatky v ETH (Ethereum), Deribit zaplatí pridružené provízie v ETH. Ak spoločnosť Deribit inkasuje poplatky v USDT (USD Tether), spoločnosť Deribit zaplatí pridružené provízie v USDT.


Štruktúra provízie pre pridruženú spoločnosť

Obdobie

Poplatky (%)

Viac informácií

0-6 mesiacov

20 %

Partneri dostanú 20 % z poplatkov za prvých šesť mesiacov po registrácii.

6+ mesiacov

10%

Partneri dostanú 10 % z poplatkov po prvých šiestich mesiacoch od registrácie.


Štruktúra zliav pre používateľov odporúčaných pridruženou spoločnosťou

Obdobie

Poplatky (%)

Viac informácií

0-6 mesiacov

10%

Používateľ získa zľavu 10 % počas prvých 6 mesiacov od prihlásenia.

Postúpenie zmluvy

Ako sa pripojiť k Affiliate programu a stať sa partnerom v Deribite
Táto dohoda je pre vás osobná. Svoje práva podľa tejto zmluvy nemôžete postúpiť bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu. Ak postúpite svoje práva, ako by to bolo v prípade, keď by váš účet používal niekto iný ako vy, budete voči nám naďalej zodpovední za akékoľvek provízie splatné podľa tejto zmluvy. Túto zmluvu môžeme kedykoľvek postúpiť.


Zásady inzercie

Nie je dovolené umiestňovať žiadne reklamy ani odkazy na sprostredkovanie spoločnosti Deribit na žiadne (verejné) webové stránky zo Spojených štátov, Kanady, Holandska alebo akejkoľvek inej krajiny. Súhlasíte s tým, že budete rešpektovať ochranu poskytovanú zákonom o cenných papieroch a ďalšími platnými zákonmi a nariadeniami krajiny vášho bydliska a akejkoľvek inej krajiny.Odškodnenie za záruky

Rozumiete, že spoločnosť Deribit nezaručuje ani nepredpovedá žiadny druh zisku alebo odozvy z uvedených služieb. Súhlasíte s tým, že Deribit ochránite pred akýmikoľvek stratami, nárokmi, výdavkami, súdnymi spormi, škodami, nákladmi, požiadavkami alebo záväzkami, spoločnými alebo nerozdielnymi, akéhokoľvek druhu alebo povahy, ktoré by sa mohli stať predmetom Deribitu vyplývajúce alebo akokoľvek súvisiace s využívanie služieb poskytovaných na základe tejto zmluvy. Toto odškodnenie sa v každom prípade vzťahuje a zahŕňa, bez obmedzenia, poplatky za právne zastupovanie, náklady a výdavky, ktoré skutočne vznikli pri obhajobe alebo vymáhaní takýchto strát, nárokov, výdavkov, súdnych sporov, škôd alebo záväzkov.


Zmena zmluvných podmienok

Vyhradzujeme si právo zmeniť zmluvné podmienky tejto zmluvy podľa potreby. Používanie našich služieb vami po uvedených zmenách predstavuje prijatie týchto nových zmluvných podmienok. Ak nesúhlasíte s novými podmienkami, môžete túto zmluvu ukončiť.


Oznámenie o zmenách účtu

Súhlasíte s tým, že nám poskytnete ďalšie informácie týkajúce sa vášho používania tejto služby, ktoré považujeme za potrebné alebo žiaduce. Súhlasíte s tým, že nás upozorníte, ak sa zmení vaša adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, fakturačné údaje.


Oznámenia

Všetky oznámenia, žiadosti, požiadavky a iná komunikácia podľa tejto zmluvy budú v písomnej forme a budú sa považovať za doručené v deň doručenia: ak budú doručené osobne strane, ktorej sa má oznámenie podať; v prípade zaslania elektronickou poštou e-mailom.


Ukončenie

Ak sa dozvieme o porušení alebo pravdepodobnom porušení týchto Podmienok, pokúsime sa vás na to upozorniť. Ak neprijmete okamžité nápravné opatrenia, ktoré sú pre nás uspokojivé, alebo v prípade závažného porušenia Podmienok, vyhradzujeme si právo okamžite zrušiť váš účet. Ak použijete naše služby ako súčasť akejkoľvek hromadnej e-mailovej kampane, váš účet bude okamžite a bez upozornenia zrušený. V dôsledku hromadnej e-mailovej propagácie vám môžu byť tiež uložené pokuty a právne kroky.


Všeobecné ustanovenia

Ak je akékoľvek ustanovenie týchto Podmienok kedykoľvek nezákonné, neplatné alebo neplatné alebo sa stane nezákonným, neplatným alebo neplatným, takáto neplatnosť neovplyvní platnosť zvyšku Podmienok. Takéto neplatné ustanovenie nahradíme iným ustanovením, ktoré bude vo všetkých ohľadoch platné a bude sa čo najviac podobať účinku nahradeného ustanovenia.

Táto zmluva predstavuje úplnú dohodu medzi nami týkajúcu sa jej predmetu a nahrádza všetky naše predchádzajúce dohody, vyhlásenia a porozumenia.

Žiadny doplnok, úprava alebo dodatok k tejto dohode nie je záväzný, pokiaľ ho obe strany nepodpíšu písomne.

Akékoľvek zlyhanie alebo omeškanie z našej strany pri presadzovaní ktoréhokoľvek ustanovenia týchto Podmienok poskytovania služby alebo pri uplatňovaní akéhokoľvek práva podľa týchto Podmienok poskytovania služieb sa nebude vykladať ako vzdanie sa našich práv v akomkoľvek rozsahu.

Tieto zmluvné podmienky a všetky zmluvy, na ktoré sa tieto zmluvné podmienky vzťahujú, sa riadia zákonmi Holandska. Akékoľvek spory, ktoré môžu vzniknúť medzi vami a nami, môžu byť postúpené výlučne príslušnému súdu súdneho okresu Amsterdam, Holandsko.
Thank you for rating.