Deribit Program partnerski - Deribit Poland - Deribit Polska

Jak dołączyć do Programu Partnerskiego i zostać Partnerem w Deribit


Program partnerski

Jak dołączyć do Programu Partnerskiego i zostać Partnerem w Deribit
Deribit pozwala swoim użytkownikom zostać partnerami poprzez polecanie nowych użytkowników na naszą platformę. Użytkownicy ci mogą generować dochód w oparciu o opłaty transakcyjne pobierane przez Deribit. Partner może zarobić do 20% tych opłat .

Nowi użytkownicy rejestrujący się poprzez ważny link partnerski otrzymają 10% zniżki na opłaty transakcyjne przez pierwsze sześć miesięcy.


Jak zostać partnerem?

Aby aktywować program partnerski na swoim koncie, kliknij swoją nazwę użytkownika (prawy górny róg), przejdź do „Moje konto” i kliknij „Partner”. Aby wziąć udział, musisz zaakceptować nasze ogólne Warunki świadczenia usług i Warunki określone poniżej. Jak dołączyć do Programu Partnerskiego i zostać Partnerem w Deribit


Warunki

Zgadzasz się:
(1) korzystać z naszych usług w sposób etyczny i zgodny ze standardami społecznościowymi;

(2) szanować ochronę zapewnianą przez obowiązujące przepisy ustawowe i wykonawcze;

(3) szanować prywatność innych użytkowników (nie będziesz celowo szukać danych ani haseł należących do innych użytkowników, nie będziesz modyfikować plików ani podawać się za innego użytkownika, chyba że użytkownik wyraźnie Cię do tego upoważni);

(4) szanować ochronę prawną zapewnianą przez prawo autorskie, prawo dotyczące tajemnicy handlowej lub inne przepisy chroniące własność intelektualną;

(5) w celu przyjmowania od nas komercyjnych wiadomości e-mail; (6) nie afiliuj się w celu uzyskania dochodu z osobistych transakcji.


Prowizje

Jak dołączyć do Programu Partnerskiego i zostać Partnerem w Deribit
Zgadzamy się zapłacić Ci partnerską część opłat transakcyjnych („Prowizja”) za dokonaną przez Ciebie sprzedaż poleceń. Nowi użytkownicy, którzy zarejestrują się poprzez ważny link partnerski, otrzymają 10% zniżki na opłaty transakcyjne przez pierwsze 6 miesięcy.

Jeśli Deribit będzie pobierał opłaty w BTC (Bitcoin), Deribit zapłaci prowizję partnerską w BTC. Jeśli Deribit będzie pobierał opłaty w ETH (Ethereum), Deribit zapłaci prowizje partnerskie w ETH. Jeśli Deribit będzie pobierał opłaty w USDT (USD Tether), Deribit zapłaci prowizję partnerską w USDT.


Struktura prowizji dla Partnera

Okres

Opłaty (%)

Więcej informacji

0-6 miesięcy

20%

Partnerzy otrzymują 20% opłat przez pierwsze sześć miesięcy po rejestracji.

ponad 6 miesięcy

10%

Partnerzy otrzymują 10% opłat po pierwszych sześciu miesiącach rejestracji.


Struktura rabatów dla Użytkowników Poleconych przez Partnera

Okres

Opłaty (%)

Więcej informacji

0-6 miesięcy

10%

Użytkownik otrzymuje 10% rabatu przez pierwsze 6 miesięcy od rejestracji.

Cesja umowy

Jak dołączyć do Programu Partnerskiego i zostać Partnerem w Deribit
Niniejsza umowa jest dla Ciebie osobista. Nie możesz scedować swoich praw wynikających z niniejszej umowy bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Jeśli dokonasz cesji swoich praw, tak jak miałoby to miejsce w przypadku, gdyby ktoś inny niż Ty korzystał z Twojego konta, będziesz nadal odpowiedzialny wobec nas za wszelkie prowizje należne na mocy niniejszej umowy. Możemy dokonać cesji niniejszej umowy w dowolnym momencie.


Zasady reklamowe

Nie wolno umieszczać żadnych reklam ani linków polecających firmy Deribit na jakichkolwiek (publicznych) stronach internetowych ze Stanów Zjednoczonych, Kanady, Holandii lub jakiegokolwiek innego kraju. Zgadzasz się szanować ochronę zapewnianą przez prawo dotyczące papierów wartościowych oraz inne obowiązujące przepisy i regulacje obowiązujące w Twoim kraju zamieszkania i każdym innym kraju.Gwarancje i odszkodowania

Rozumiesz, że Deribit nie gwarantuje ani nie przewiduje żadnego rodzaju zysków ani reakcji z tytułu wspomnianych usług. Zgadzasz się chronić firmę Deribit przed wszelkimi stratami, roszczeniami, wydatkami, procesami sądowymi, szkodami, kosztami, żądaniami lub zobowiązaniami, wspólnymi lub kilkuosobowymi, dowolnego rodzaju i charakteru, które Deribit może stać się przedmiotem, wynikające z lub w jakikolwiek sposób powiązane z korzystania z usług świadczonych na mocy niniejszej umowy. To zabezpieczenie ma zastosowanie w każdym przypadku i obejmuje, bez ograniczeń, honoraria adwokackie, koszty i wydatki faktycznie poniesione w związku z obroną lub egzekwowaniem takich strat, roszczeń, wydatków, pozwów, odszkodowań lub zobowiązań.


Warunki zmiany warunków

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany warunków niniejszej umowy w razie potrzeby. Korzystanie przez Państwa z naszych usług po wspomnianych zmianach oznacza akceptację nowych warunków. Jeśli nie zgadzasz się z nowym regulaminem, możesz rozwiązać niniejszą umowę.


Powiadomienie o zmianach konta

Zgadzasz się przekazać nam inne informacje związane z korzystaniem z tej usługi, jakie uznamy za konieczne lub pożądane. Wyrażasz zgodę na powiadomienie nas, jeśli Twój adres, adres e-mail, numer telefonu lub informacje rozliczeniowe ulegną zmianie.


Powiadomienia

Wszelkie powiadomienia, wnioski, żądania i inna komunikacja w ramach niniejszej umowy będą miały formę pisemną i będą uważane za doręczone w dniu dostawy: jeśli zostaną dostarczone osobiście stronie, której powiadomienie ma zostać przekazane; w przypadku przesłania pocztą elektroniczną e-mailem.


Zakończenie

Jeśli dowiemy się o naruszeniu lub prawdopodobnym naruszeniu niniejszych Warunków, spróbujemy Cię o tym powiadomić. Jeśli nie podejmiesz natychmiastowych działań naprawczych, które będą dla nas satysfakcjonujące, lub w przypadku rażącego naruszenia Regulaminu, zastrzegamy sobie prawo do natychmiastowego zamknięcia Twojego konta. Jeśli skorzystasz z naszych usług w ramach jakiejkolwiek masowej kampanii e-mailowej, Twoje konto zostanie zamknięte natychmiast i bez ostrzeżenia. W związku z masową promocją e-mailową możesz także zostać ukarany grzywną i podjęciem kroków prawnych.


Postanowienia ogólne

Jeżeli w jakimkolwiek momencie jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków jest lub stanie się niezgodne z prawem, nieważne lub nieważne, taka nieważność nie będzie miała wpływu na ważność pozostałej części Warunków. Zastąpimy takie nieważne postanowienie innym postanowieniem, które, będąc ważne pod każdym względem, będzie miało skutek możliwie najbliższy zastąpionemu postanowieniu.

Niniejsza umowa stanowi całość umowy pomiędzy nami w zakresie jej przedmiotu i zastępuje wszystkie nasze wcześniejsze umowy, oświadczenia i porozumienia.

Żadne uzupełnienie, modyfikacja lub poprawka do niniejszej umowy nie będzie wiążąca, jeśli nie zostanie sporządzona na piśmie przez obie strony.

Wszelkie niepowodzenia lub opóźnienia z naszej strony w egzekwowaniu któregokolwiek postanowienia niniejszych Warunków świadczenia usług lub w korzystaniu z jakichkolwiek praw wynikających z niniejszych Warunków świadczenia usług nie będą interpretowane jako zrzeczenie się w jakimkolwiek zakresie naszych praw.

Niniejsze Warunki świadczenia usług oraz wszystkie umowy, do których mają zastosowanie niniejsze Warunki świadczenia usług, podlegają prawu holenderskiemu. Wszelkie spory, które mogą wyniknąć między Tobą a nami, mogą być kierowane wyłącznie do właściwego sądu rejonowego Amsterdamu w Holandii.
Thank you for rating.