Deribit Program Gabungan - Deribit Malaysia

Bagaimana untuk menyertai Program Gabungan dan menjadi Rakan Kongsi dalam Deribit


Program Gabungan

Bagaimana untuk menyertai Program Gabungan dan menjadi Rakan Kongsi dalam Deribit
Deribit membenarkan penggunanya menjadi ahli gabungan dengan merujuk pengguna baharu ke platform kami. Pengguna ini boleh menjana pendapatan berdasarkan yuran dagangan yang dikutip oleh Deribit. Ahli gabungan boleh memperoleh sehingga 20% daripada yuran ini .

Pengguna baharu yang mendaftar melalui pautan ahli gabungan yang sah akan mendapat diskaun 10% untuk yuran dagangan untuk enam bulan pertama.


Bagaimana untuk menjadi ahli gabungan?

Untuk mengaktifkan program gabungan pada akaun anda, klik pada nama pengguna anda (sudut kanan atas), pergi ke "Akaun Saya" dan klik "Afiliasi". Untuk mengambil bahagian, anda mesti bersetuju menerima Syarat Perkhidmatan am kami dan Syarat Syarat yang diperincikan di bawah. Bagaimana untuk menyertai Program Gabungan dan menjadi Rakan Kongsi dalam Deribit


Syarat

Anda bersetuju:
(1) menggunakan perkhidmatan kami secara beretika dan mematuhi piawaian komuniti;

(2) untuk menghormati perlindungan yang diberikan oleh undang-undang dan peraturan yang terpakai;

(3) untuk menghormati privasi pengguna lain (anda tidak boleh dengan sengaja mencari data atau kata laluan kepunyaan pengguna lain, anda juga tidak akan mengubah suai fail atau mewakili diri anda sebagai pengguna lain melainkan dibenarkan secara jelas untuk berbuat demikian oleh pengguna itu);

(4) untuk menghormati perlindungan undang-undang yang disediakan oleh undang-undang hak cipta, undang-undang rahsia perdagangan, atau undang-undang lain yang melindungi harta intelek;

(5) untuk menerima e-mel komersial daripada kami; (6) tidak bergabung dengan diri anda untuk mendapatkan pendapatan pada perdagangan peribadi anda.


Komisen

Bagaimana untuk menyertai Program Gabungan dan menjadi Rakan Kongsi dalam Deribit
Kami bersetuju untuk membayar anda bahagian ahli gabungan dari yuran transaksi ('Komisen') untuk jualan rujukan yang dibuat oleh anda. Pengguna baharu yang mendaftar melalui pautan ahli gabungan yang sah akan mendapat diskaun 10% untuk yuran dagangan untuk 6 bulan pertama.

Jika Deribit mengutip yuran dalam BTC (Bitcoin), Deribit akan membayar komisen ahli gabungan dalam BTC. Jika Deribit mengutip yuran dalam ETH (Ethereum), Deribit akan membayar komisen ahli gabungan dalam ETH. Jika Deribit mengutip yuran dalam USDT (USD Tether), Deribit akan membayar komisen ahli gabungan dalam USDT.


Struktur Komisen untuk Ahli Gabungan

Tempoh

Yuran (%)

Maklumat Lanjut

0-6 bulan

20%

Ahli gabungan menerima 20% daripada yuran untuk enam bulan pertama selepas mendaftar.

6+ bulan

10%

Ahli gabungan menerima 10% daripada yuran selepas enam bulan pertama mendaftar.


Struktur Diskaun untuk Pengguna yang Dirujuk oleh Ahli Gabungan

Tempoh

Yuran (%)

Maklumat Lanjut

0-6 bulan

10%

Pengguna menerima diskaun 10% untuk 6 bulan pertama selepas mendaftar.

Penyerahan Kontrak

Bagaimana untuk menyertai Program Gabungan dan menjadi Rakan Kongsi dalam Deribit
Perjanjian ini adalah peribadi kepada anda. Anda tidak boleh menyerahkan hak anda di bawah perjanjian ini tanpa kebenaran bertulis kami terlebih dahulu. Jika anda menyerahkan hak anda, seperti yang berlaku di mana seseorang selain anda akan menggunakan akaun anda, anda akan tetap bertanggungjawab kepada kami untuk sebarang komisen yang perlu dibayar di bawah perjanjian ini. Kami boleh menyerahkan perjanjian ini pada bila-bila masa.


Dasar Pengiklanan

Anda tidak dibenarkan meletakkan sebarang iklan atau pautan rujukan Deribit pada mana-mana tapak web (awam) dari Amerika Syarikat, Kanada, Belanda, atau mana-mana negara lain. Anda bersetuju untuk menghormati perlindungan yang diberikan oleh undang-undang sekuriti dan undang-undang dan peraturan lain yang terpakai di negara tempat tinggal anda dan mana-mana negara lain.Waranti Ganti Rugi

Anda memahami bahawa Deribit tidak menjamin atau meramalkan apa-apa jenis keuntungan atau tindak balas daripada perkhidmatan tersebut. Anda bersetuju untuk memastikan Deribit tidak berbahaya daripada mana-mana dan semua kerugian, tuntutan, perbelanjaan, tindakan undang-undang, ganti rugi, kos, tuntutan atau liabiliti, bersama atau beberapa, dalam apa jua jenis atau sifat, yang Deribit mungkin tertakluk yang timbul daripada atau berkaitan dengan apa-apa cara untuk penggunaan perkhidmatan yang disediakan di bawah perjanjian ini. Ganti rugi ini terpakai dalam setiap kes dan termasuk, tanpa had, yuran peguam, kos dan perbelanjaan yang sebenarnya ditanggung dalam mempertahankan atau menguatkuasakan sebarang kerugian, tuntutan, perbelanjaan, saman, ganti rugi atau liabiliti sedemikian.


Perubahan Terma Syarat

Kami berhak untuk menukar terma dan syarat perjanjian ini mengikut keperluan. Penggunaan perkhidmatan kami oleh anda selepas perubahan tersebut merupakan penerimaan terma dan syarat baharu tersebut. Jika anda tidak bersetuju dengan terma dan syarat baharu, anda boleh menamatkan perjanjian ini.


Pemberitahuan Perubahan Akaun

Anda bersetuju untuk memberikan kami maklumat lain yang berkaitan dengan penggunaan perkhidmatan ini oleh anda sebagaimana yang kami anggap perlu atau wajar. Anda bersetuju untuk memberitahu kami jika alamat, alamat e-mel, nombor telefon, maklumat pengebilan anda berubah.


Notis

Semua notis, permintaan, tuntutan, dan komunikasi lain di bawah perjanjian ini hendaklah dibuat secara bertulis dan akan dianggap telah diberikan pada tarikh penghantaran: jika dihantar secara peribadi kepada pihak yang akan diberi notis; jika dihantar melalui e-mel mel elektronik.


Penamatan

Jika kami mengetahui tentang pelanggaran atau kemungkinan pelanggaran Terma Syarat ini, kami akan cuba memberitahu anda. Jika anda tidak mengambil tindakan pembetulan segera, yang memuaskan hati kami, atau sekiranya berlaku pelanggaran berat Terma Syarat, kami berhak untuk menamatkan akaun anda dengan serta-merta. Sekiranya anda menggunakan perkhidmatan kami sebagai sebahagian daripada sebarang kempen e-mel pukal, akaun anda akan ditamatkan serta-merta dan tanpa amaran. Anda juga mungkin dikenakan denda dan tindakan undang-undang akibat promosi e-mel pukal anda.


Peruntukan Am

Jika pada bila-bila masa mana-mana peruntukan Syarat Syarat ini adalah atau menjadi tidak sah, terbatal atau tidak sah, ketidaksahan tersebut tidak akan menjejaskan kesahihan baki Syarat Syarat. Kami akan menggantikan peruntukan tidak sah tersebut dengan peruntukan lain tersebut, yang, sebagai sah dalam semua aspek, akan mempunyai kesan sehampir mungkin dengan peruntukan yang diganti.

Perjanjian ini membentuk keseluruhan perjanjian antara kami berkaitan perkara pokoknya dan menggantikan semua perjanjian, perwakilan dan pemahaman kami yang terdahulu.

Tiada tambahan, pengubahsuaian, atau pindaan perjanjian ini akan mengikat melainkan dilaksanakan secara bertulis oleh kedua-dua pihak.

Sebarang kegagalan atau kelewatan kami untuk menguatkuasakan mana-mana peruntukan Syarat Perkhidmatan ini atau melaksanakan apa-apa hak di bawah Syarat Perkhidmatan ini tidak akan ditafsirkan sebagai penepian setakat mana-mana hak kami.

Syarat Perkhidmatan ini dan semua perjanjian yang digunakan oleh Syarat Perkhidmatan ini dikawal oleh undang-undang Belanda. Sebarang pertikaian yang mungkin timbul antara anda dan kami boleh diserahkan secara eksklusif kepada Mahkamah yang kompeten di daerah kehakiman Amsterdam, Belanda.
Thank you for rating.