Deribit Partnerský program - Deribit Czech Republic - Deribit Česká republika

Jak se zapojit do affiliate programu a stát se partnerem v Deribitu


Affiliate program

Jak se zapojit do affiliate programu a stát se partnerem v Deribitu
Deribit umožňuje svým uživatelům stát se přidruženými společnostmi tím, že na naši platformu doporučí nové uživatele. Tito uživatelé mohou generovat příjem na základě poplatků za obchodování, které vybírá společnost Deribit. Přidružený subjekt může získat až 20 % z těchto poplatků .

Noví uživatelé, kteří se zaregistrují prostřednictvím platného affiliate odkazu, získají 10% slevu na poplatky za obchodování po dobu prvních šesti měsíců.


Jak se stát affiliatem?

Pro aktivaci affiliate programu na vašem účtu klikněte na své uživatelské jméno (pravý horní roh), přejděte na „Můj účet“ a klikněte na „Affiliate“. Chcete-li se zúčastnit, musíte souhlasit s našimi všeobecnými podmínkami služby a podmínkami uvedenými níže. Jak se zapojit do affiliate programu a stát se partnerem v Deribitu


Podmínky

Souhlasíte s:
(1) používáním našich služeb etickým způsobem a v souladu s komunitními standardy;

(2) respektovat ochranu poskytovanou platnými zákony a předpisy;

(3) respektovat soukromí ostatních uživatelů (nebudete záměrně vyhledávat data nebo hesla patřící jiným uživatelům, ani nebudete upravovat soubory ani se vystupovat jako jiný uživatel, pokud k tomu daný uživatel výslovně nepovolí);

(4) respektovat právní ochranu poskytovanou autorským zákonem, zákonem o obchodním tajemství nebo jinými zákony na ochranu duševního vlastnictví;

(5) přijímat od nás komerční e-maily; (6) nepřipojujte se, abyste získali příjem ze svého osobního obchodování.


provize

Jak se zapojit do affiliate programu a stát se partnerem v Deribitu
Souhlasíme s tím, že vám zaplatíme přidruženou část transakčních poplatků (dále jen „provize“) za vámi provedené doporučené prodeje. Noví uživatelé, kteří se zaregistrují prostřednictvím platného affiliate odkazu, získají 10% slevu na poplatky za obchodování po dobu prvních 6 měsíců.

Pokud Deribit vybírá poplatky v BTC (Bitcoinech), bude platit affiliate provize v BTC. Pokud Deribit vybírá poplatky v ETH (Ethereum), bude platit affiliate provize v ETH. Pokud společnost Deribit inkasuje poplatky v USDT (USD Tether), bude platit affiliate provize v USDT.


Struktura provize pro přidruženou společnost

Doba

Poplatky (%)

Více informací

0-6 měsíců

20 %

Přidružené společnosti obdrží 20 % z poplatků za prvních šest měsíců po registraci.

6+ měsíců

10 %

Přidružení partneři obdrží 10 % z poplatků po prvních šesti měsících od registrace.


Struktura slev pro uživatele doporučené přidruženou společností

Doba

Poplatky (%)

Více informací

0-6 měsíců

10 %

Uživatel získá 10% slevu po dobu prvních 6 měsíců po registraci.

Postoupení smlouvy

Jak se zapojit do affiliate programu a stát se partnerem v Deribitu
Tato dohoda je pro vás osobní. Svá práva podle této smlouvy nesmíte postoupit bez našeho předchozího písemného souhlasu. Pokud svá práva postoupíte, jako by tomu bylo v případě, kdy by váš účet používal někdo jiný než vy, zůstáváte vůči nám odpovědní za jakékoli provize splatné podle této smlouvy. Tuto smlouvu můžeme kdykoli postoupit.


Zásady inzerce

Nesmíte umísťovat žádné reklamy nebo doporučující odkazy společnosti Deribit na jakékoli (veřejné) webové stránky ze Spojených států, Kanady, Nizozemska nebo jakékoli jiné země. Souhlasíte s tím, že budete respektovat ochranu poskytovanou zákonem o cenných papírech a dalšími platnými zákony a předpisy země vašeho pobytu a jakékoli jiné země.Odškodnění záruk

Berete na vědomí, že společnost Deribit nezaručuje ani nepředpovídá žádný druh zisku nebo odezvy z uvedených služeb. Souhlasíte s tím, že Deribit ochráníte před jakýmikoli ztrátami, nároky, výdaji, soudními spory, škodami, náklady, požadavky nebo závazky, společnými nebo nerozdílnými, jakéhokoli druhu nebo povahy, které se mohou stát předmětem Deribitu vyplývající z nebo jakéhokoli souvisejícího s využívání služeb poskytovaných na základě této smlouvy. Toto odškodnění se v každém případě vztahuje a zahrnuje, bez omezení, poplatky za právní zastoupení, náklady a výdaje skutečně vzniklé při obhajobě nebo vymáhání jakýchkoli takových ztrát, nároků, výdajů, soudních sporů, škod nebo závazků.


Změna smluvních podmínek

Vyhrazujeme si právo změnit podmínky této smlouvy podle potřeby. Používání našich služeb vámi po uvedených změnách znamená přijetí těchto nových podmínek. Pokud s novými podmínkami nesouhlasíte, můžete tuto smlouvu ukončit.


Oznámení o změnách účtu

Souhlasíte s tím, že nám poskytnete takové další informace týkající se vašeho používání této služby, které budeme považovat za nezbytné nebo žádoucí. Souhlasíte s tím, že nás budete informovat, pokud se změní vaše adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, fakturační údaje.


Oznámení

Všechna oznámení, žádosti, požadavky a jiná sdělení podle této smlouvy musí být písemná a budou považována za doručená dnem doručení: pokud jsou doručena osobně straně, které má být oznámení doručeno; v případě zaslání elektronickou poštou e-mailem.


Ukončení

Pokud se dozvíme o porušení nebo pravděpodobném porušení těchto podmínek, pokusíme se vás upozornit. Pokud neprovedete okamžitá nápravná opatření, která jsou pro nás uspokojivá, nebo v případě závažného porušení Podmínek, vyhrazujeme si právo okamžitě ukončit váš účet. Pokud použijete naše služby v rámci jakékoli hromadné e-mailové kampaně, váš účet bude okamžitě a bez varování ukončen. V důsledku vaší hromadné e-mailové propagace vám mohou být také uloženy pokuty a právní kroky.


Obecná ustanovení

Pokud je kdykoli jakékoli ustanovení těchto Podmínek nezákonné, neplatné nebo neplatné, nebo se stane nezákonným, neplatné nebo neplatné, nebude mít tato neplatnost vliv na platnost zbývajících Podmínek. Takové neplatné ustanovení nahradíme takovým jiným ustanovením, které bude ve všech ohledech platné a bude mít co nejblíže účinku nahrazeného ustanovení.

Tato smlouva představuje úplnou dohodu mezi námi týkající se jejího předmětu a nahrazuje všechny naše předchozí dohody, prohlášení a ujednání.

Žádný dodatek, úprava nebo dodatek této smlouvy není závazný, pokud není podepsán písemně oběma stranami.

Jakékoli selhání nebo zpoždění z naší strany při vymáhání jakéhokoli ustanovení těchto podmínek služby nebo při výkonu jakéhokoli práva podle těchto podmínek služby nebude vykládáno jako vzdání se našich práv v jakémkoli rozsahu.

Tyto podmínky služby a všechny smlouvy, na které se tyto podmínky služby vztahují, se řídí zákony Nizozemska. Jakékoli spory, které mohou vzniknout mezi vámi a námi, mohou být předloženy výhradně příslušnému soudu soudního okresu Amsterdam, Nizozemsko.
Thank you for rating.