Chương trình liên kết Deribit - Deribit Vietnam - Deribit Việt Nam

Cách tham gia Chương trình liên kết và trở thành Đối tác trong Deribit


Chương trình liên kết

Cách tham gia Chương trình liên kết và trở thành Đối tác trong Deribit
Deribit cho phép người dùng của mình trở thành chi nhánh bằng cách giới thiệu người dùng mới đến nền tảng của chúng tôi. Những người dùng này có thể tạo thu nhập dựa trên phí giao dịch do Deribit thu. Một chi nhánh có thể kiếm được tới 20% các khoản phí này .

Người dùng mới đăng ký thông qua một liên kết liên kết hợp lệ sẽ được giảm 10% phí giao dịch trong sáu tháng đầu tiên.


Làm thế nào để trở thành một cộng tác viên?

Để kích hoạt chương trình liên kết trên tài khoản của bạn, hãy nhấp vào tên người dùng của bạn (góc trên bên phải), chuyển đến “Tài khoản của tôi” và nhấp vào “Cộng tác viên”. Để tham gia, bạn phải đồng ý với Điều khoản Dịch vụ chung của chúng tôi và Điều kiện Điều khoản được nêu chi tiết bên dưới. Cách tham gia Chương trình liên kết và trở thành Đối tác trong Deribit


Điều kiện

Bạn đồng ý:
(1) sử dụng các dịch vụ của chúng tôi một cách có đạo đức và phù hợp với các tiêu chuẩn cộng đồng;

(2) tôn trọng sự bảo vệ được cung cấp bởi các luật và quy định hiện hành;

(3) tôn trọng quyền riêng tư của những người dùng khác (bạn sẽ không cố ý tìm kiếm dữ liệu hoặc mật khẩu của những người dùng khác, cũng như bạn sẽ không sửa đổi tệp hoặc thể hiện mình với tư cách là người dùng khác trừ khi được người dùng đó cho phép rõ ràng);

(4) tôn trọng sự bảo vệ hợp pháp được cung cấp bởi luật bản quyền, luật bí mật thương mại hoặc các luật khác bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ;

(5) để chấp nhận các email thương mại từ chúng tôi; (6) không tự liên kết để kiếm thu nhập từ giao dịch cá nhân của bạn.


Hoa hồng

Cách tham gia Chương trình liên kết và trở thành Đối tác trong Deribit
Chúng tôi đồng ý trả cho bạn phần liên kết của phí giao dịch ('Hoa hồng') cho doanh số giới thiệu do bạn thực hiện. Người dùng mới đăng ký thông qua một liên kết liên kết hợp lệ sẽ được giảm 10% phí giao dịch trong 6 tháng đầu tiên.

Nếu Deribit thu phí bằng BTC (Bitcoin), Deribit sẽ trả hoa hồng liên kết bằng BTC. Nếu Deribit thu phí bằng ETH (Ethereum), Deribit sẽ trả hoa hồng liên kết bằng ETH. Nếu Deribit thu phí bằng USDT (Tether USD), Deribit sẽ trả hoa hồng liên kết bằng USDT.


Cơ cấu hoa hồng cho Chi nhánh

Giai đoạn = Stage

Phí (%)

Thêm thông tin

0-6 tháng

20%

Các chi nhánh nhận được 20% phí trong sáu tháng đầu tiên sau khi đăng ký.

6 tháng trở lên

10%

Các chi nhánh nhận được 10% phí sau sáu tháng đầu tiên khi đăng ký.


Cơ cấu chiết khấu cho những người dùng do Chi nhánh giới thiệu

Giai đoạn = Stage

Phí (%)

Thêm thông tin

0-6 tháng

10%

Người dùng nhận được chiết khấu 10% trong 6 tháng đầu tiên sau khi đăng ký.

Chuyển nhượng hợp đồng

Cách tham gia Chương trình liên kết và trở thành Đối tác trong Deribit
Thỏa thuận này là cá nhân đối với bạn. Bạn không thể chuyển nhượng các quyền của mình theo thỏa thuận này mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi. Nếu bạn chuyển nhượng quyền của mình, cũng như trường hợp người khác sử dụng tài khoản của bạn, bạn sẽ vẫn chịu trách nhiệm với chúng tôi về bất kỳ khoản hoa hồng nào đến hạn theo thỏa thuận này. Chúng tôi có thể chuyển nhượng thỏa thuận này bất cứ lúc nào.


Chính sách Quảng cáo

Bạn không được phép đặt bất kỳ quảng cáo hoặc liên kết giới thiệu nào của Deribit trên bất kỳ trang web (công khai) nào từ Hoa Kỳ, Canada, Hà Lan hoặc bất kỳ quốc gia nào khác. Bạn đồng ý tôn trọng sự bảo vệ được cung cấp bởi luật chứng khoán và các luật và quy định hiện hành khác của quốc gia bạn cư trú và bất kỳ quốc gia nào khác.Bảo đảm bồi thường

Bạn hiểu rằng Deribit không đảm bảo hoặc dự đoán bất kỳ loại lợi nhuận hoặc phản hồi nào từ các dịch vụ đã nêu. Bạn đồng ý giữ Deribit vô hại khỏi bất kỳ và tất cả các tổn thất, khiếu nại, chi phí, kiện tụng, thiệt hại, chi phí, yêu cầu hoặc trách nhiệm pháp lý, liên đới hoặc một số, thuộc bất kỳ hình thức hoặc bản chất nào, mà Deribit có thể trở thành đối tượng phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng các dịch vụ được cung cấp theo thỏa thuận này. Khoản bồi thường này áp dụng trong từng trường hợp và bao gồm nhưng không giới hạn, phí luật sư, chi phí và chi phí thực tế phát sinh để bảo vệ hoặc thực thi bất kỳ tổn thất, khiếu nại, chi phí, vụ kiện, thiệt hại hoặc trách nhiệm pháp lý nào như vậy.


Thay đổi Điều kiện Điều khoản

Chúng tôi có quyền thay đổi các điều khoản và điều kiện của thỏa thuận này khi cần thiết. Việc bạn sử dụng các dịch vụ của chúng tôi sau những thay đổi đã nói cấu thành sự chấp nhận các điều khoản và điều kiện mới đó. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản và điều kiện mới, bạn có thể chấm dứt thỏa thuận này.


Thông báo về Thay đổi Tài khoản

Bạn đồng ý cung cấp cho chúng tôi những thông tin khác liên quan đến việc bạn sử dụng dịch vụ này khi chúng tôi cho là cần thiết hoặc mong muốn. Bạn đồng ý thông báo cho chúng tôi nếu địa chỉ, địa chỉ email, số điện thoại, thông tin thanh toán của bạn thay đổi.


Thông báo

Tất cả các thông báo, yêu cầu, yêu cầu và các thông tin liên lạc khác theo thỏa thuận này sẽ được lập thành văn bản và sẽ được coi là đã được đưa ra vào ngày gửi: nếu được gửi cá nhân cho bên được gửi thông báo; nếu được gửi bằng email thư điện tử.


Chấm dứt

Nếu chúng tôi phát hiện ra vi phạm hoặc có khả năng vi phạm các Điều kiện Điều khoản này, chúng tôi sẽ cố gắng thông báo cho bạn. Nếu bạn không thực hiện biện pháp khắc phục ngay lập tức mà chúng tôi hài lòng hoặc trong trường hợp vi phạm nghiêm trọng Điều kiện Điều khoản, chúng tôi có quyền chấm dứt tài khoản của bạn ngay lập tức. Nếu bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi như một phần của bất kỳ chiến dịch email hàng loạt nào, tài khoản của bạn sẽ bị chấm dứt ngay lập tức và không có cảnh báo trước. Bạn cũng có thể phải chịu tiền phạt và các hành động pháp lý do quảng cáo hàng loạt email của bạn.


Các điều khoản chung

Nếu bất kỳ lúc nào bất kỳ điều khoản nào trong các Điều kiện Điều khoản này hoặc trở nên bất hợp pháp, vô hiệu hoặc không hợp lệ, thì sự mất hiệu lực đó sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực của phần còn lại của Điều kiện Điều khoản. Chúng tôi sẽ thay thế điều khoản không hợp lệ đó bằng điều khoản khác, có hiệu lực về mọi mặt, sẽ có hiệu lực gần nhất có thể với điều khoản được thay thế.

Thỏa thuận này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa chúng tôi liên quan đến chủ đề của nó và thay thế tất cả các thỏa thuận, tuyên bố và hiểu biết trước đây của chúng tôi.

Không có bổ sung, sửa đổi hoặc sửa đổi nào của thỏa thuận này sẽ có giá trị ràng buộc trừ khi được cả hai bên thực hiện bằng văn bản.

Bất kỳ sự thất bại hoặc chậm trễ nào của chúng tôi trong việc thực thi bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản Dịch vụ này hoặc thực hiện bất kỳ quyền nào theo Điều khoản Dịch vụ này sẽ không được coi là sự khước từ đối với bất kỳ mức độ nào đối với các quyền của chúng tôi.

Các Điều khoản Dịch vụ này và tất cả các thỏa thuận áp dụng Điều khoản Dịch vụ này đều chịu sự điều chỉnh của luật pháp Hà Lan. Bất kỳ tranh chấp nào có thể phát sinh giữa bạn và chúng tôi có thể được đệ trình riêng lên Tòa án có thẩm quyền của quận tư pháp Amsterdam, Hà Lan.
Thank you for rating.