Deribit gysgaça mazmuny

Baş edara Panama
Tapyldy 2016
Ativeerli belgi Hiç
“Cryptocurrency” sanawynda Bitcoin we Ethereum
Söwda jübütleri N / A
Goldanýan Fiat walýutalary ABŞ dollary
Goldaw berýän ýurtlar ABŞ, Kanada, Japanaponiýa we başga-da birnäçe ýurtdan başga dünýäde
Iň pes goýum 0.001 BTC
Goýum tölegleri Mugt
Geleşik tölegleri Öndüriji tölegi - -0.01%
alyjy tölegi - 0,05%
Tölegleri yzyna almak Bitcoin toruna bagly
Arza Hawa
Müşderi hyzmady Poçta soraglary goldawy

Deribit hakda gysgaça syn

 • 2016-njy ýyldan bäri işleýär
 • Global gelejekler we söwda cryptocurrency bir exchangalary
 • “Ethereum” üçin 50x bahaly gelejek
 • “Bitcoin” we “Ethereum” söwda bilen meşgullandy
 • 100 X Bitcoin üçin gelejek
 • Söwda bilen deňeşdirilende gaty çalt öndürijilik

Deribit näme?

Deribit, gelejek we opsiýalar söwdasy üçin cryptocurrency derivatives alyş-çalyş platformasydyr. Söwdagärler BTC fyuçerlerini 100x leverage bilen çalşyp bilerler we ETH fyuçerlerini 50X leverage bilen söwda edip bilerler. BTC üçin söwda opsiýalary 10x derejä çenli ýokarlanýar. Emma hödürlenýän ýokary derejelere garamazdan, Deribit müşderiniň sanly gaznalarynyň sowuk ammar gapjyklarynyň kömegi bilen ygtybarly saklanýandygyna göz ýetirýär.

Deribit syn

Deribit syn - platforma interfeýsi

Deribit nähili işleýär?

1-nji ädim

Deribit müşderileri iki söwda sahypasyny görüp bilerler - biri Bitcoin gelejek söwdasy üçin, biri Bitcoin opsiýalary söwdasy üçin.

2-nji ädim

Ulanyjylar soňra isleýän sahypasyny saýlaýarlar we soňra sargytlaryny saýlaýarlar. Deribit, bazar sargytlaryny, çäkli sargytlary we bazar sargytlaryny kabul edýär.

3-nji ädim

Sargytlar Deribit-iň çalt söwda gabat gelýän hereketlendirijisi arkaly işlenýär. Sargytlar töwekgelçilikleri dolandyrmak ulgamyndan geçýär we Deribit algoritmi tarapyndan seljerilýän wagt bahasyna görä ýerine ýetirilýär. Deribit hiç hili sargyt kabul etmeýär. Öz-özüňe sargytlar derrew Deribit ulgamy tarapyndan goýum salgysynyň we salgy ibermegiň kömegi bilen kesgitlenýär we ret edilýär.

4-nji ädim

Töwekgelçilikleri dolandyrmak hereketlendirijisi, Deribit emele gelen alyş-çalşygynyň örän möhüm bölegidir. Töwekgelçilikli hereketlendiriji her sekuntda müňlerçe sargytlary gaýtadan işleýär. Töwekgelçilik dwigateli bilen tassyklanan sargytlar sargyt gabat gelýän ulgamyna iberilýär we galanlary ulanyja gaýtarylýar. Gabat gelýän buýruklar soňra ýerine ýetirilýär.

5-nji ädim

Theöne söwdanyň bahalaryny ähli bazar standartlaryna laýyk gelýän Deribit BTC bir exchangeasy kesgitleýär. Deribit BTC indeksi, BTC indeksiniň bahalaryny hasaplamak üçin Bitstamp, Coinbase, Gemini, Itbit, Bitfinex, Bittrex, Kraken we LMAX Digital-dan hakyky maglumatlary ulanýar. Deribit BTC indeksi her 4 sekuntda täzelenýär. Sargytlar ahyrsoňy sargyt gutarmanka soňky 30 minutda indeksiň ortaça 450 täzelenmesiniň bahasy boýunça ýerine ýetirilýär.

6-njy ädim

Deribit müşderileri tehniki hyzmat marjasyny saklamaly bolýarlar. Hasapdaky ähli serişdeler margin söwdasyny kesgitlemek üçin hasaplanýar. Ulanyjynyň serişdeleri marjanyň aşagyndan düşse, margin jaňy başlar we margin ýene bir gezek ýetýänçä ulanyjynyň emläkleri ýatyrylar.

7-nji ädim

Deribit artýan awtomatik ýatyryş ulgamyny ulanýar. Bu awtomatik ýatyryş döwründe ulanyjy hasabyna doly gözegçiligini ýitirýär. Amal diňe ulanyjynyň paýynyň 100% -den az mukdarda yzyna getirilende tamamlanýar.

8-nji ädim

Bankrotyň öňüni almak üçin saklanylýan awtomatik ýatyryş çärelerinden başga-da, Deribit bankrot kripto önümleriniň söwdasynda çeken ýitgilerini ýapmak üçin ätiýaçlandyryş gaznasyna hem eýe.

Deribit syn

Deribit synlary - Deribit bilen söwdany başlaň

Deribit düzgünleşdirilýärmi?

Deribit Panama Respublikasynda hasaba alyndy, ýöne hiç hili halkara maliýe gözegçilik edaralary tarapyndan düzgünleşdirilmeýär. Aslynda, Deribit Gollandiýada AML düzgünleriniň girizilmezligi üçin amallaryny Gollandiýadan Panama göçürendigi güman edilýär. 2020öne 2020-nji ýylyň 9-njy noýabryndan başlap, müşderilerinden söwda hasaby döretmek we bir exchangeanyň üsti bilen söwda etmek üçin degişli KYC resminamalaryny tabşyrmagy talap edilýär.

Deribit, köp ýurtda kanuny bolan global kriptos emele gelen alyş-çalyş hyzmatlaryny hödürleýär. Emma birnäçe ýurtda-da çäklendirilýär. Deribit ABŞ-da, Kanadada ýa-da Japanaponiýada kanuny däl. Bu ýurtlaryň raýatlary we ýaşaýjylary Deribit ulanyp bilmeýärler.

Deribitiň aýratynlyklary

 • “Bitcoin” we “Ethereum” üçin hemişelik, geljek we opsiýa söwdasy elýeterlidir.
 • 10x göterimde söwda edýän Bitcoin opsiýalary üpjün edilýär.
 • “Deribit”, şeýle hem, 100x göterimde “Bitcoin” fýuzer söwdasyny we “Ethereum” fýuzer söwdasyny 50x leverage bilen üpjün edýär.
 • “Deribit” -iň gabat gelýän we töwekgelçilikleri dolandyrýan hereketlendirijileri, her sekuntda müňlerçe sargytlary gaýtadan işlemek ukyby bilen dünýäde iň çaltdyr. “Deribit” söwda gabat gelýän hereketlendirijisi 1MS-den az gijä galýar. Bu, bahalarda bazar süýşmesiniň ýokdugyny we sargytlaryň adatça asyl bahalarynda çözülip bilinjekdigini aňladýar.
 • Deribit, şeýle hem ähli kriptografik walýutalaryň 99% -ini sowuk ammar gapjyklarynda saklamak bilen müşderileriň aktiwleriniň howpsuzlygyny üpjün edýär.
 • Deribit ulanyjylary, akylly, habarly maliýe kararlaryny almak üçin hünär derejeli söwda derňewine we söwda görnüşiniň öndürijilik diagrammalaryna hem girip bilerler.
 • Deribit-iň emele gelen alyş-çalşygy, ulanyjylara amatly we ähli söwdagärler üçin ýönekeý bolmak üçin döredildi.
 • Deribit, hatda ýolda-da söwdany mümkin etmek üçin Android we iOS üçin ykjam programma bar.

Deribit synDeribit syn - Deribit

aýratynlyklary

Deribit tarapyndan hödürlenýän hyzmatlar

 • Deribit söwdagärlere Bitcoin we Ethereum üçin cryptocurrency emele gelen alyş-çalyş hyzmatlaryny hödürleýär.
 • Deribit amallarynyň hemmesi BTC-de ýerine ýetirilýär, ýöne BTC ýa-da ETH-de çözülip bilner.
 • Şeýle hem, müşderilerine bolup biljek bankrotdan ýitgileriň öňüni almak üçin ätiýaçlandyryş gaznasyny teklip edýärler.
 • Emma “Deribit” -iň bankrot bolmak ähtimallygyny ep-esli azaldýan gaty güýçli we täsirli margin hyzmaty bar.
 • Deribit-de gaty güýçli howpsuzlyk hyzmaty bar. Müşderileriň hiç wagt emläklerini ýitirmek howpuna duçar bolmazlygy üçin iki faktorly tanamak, sowuk ammar gapjyklary, sessiýa gutarmak ýaly birnäçe howpsuzlyk aýratynlyklaryny ulanýarlar.
 • Deribit töleginiň gurluşy, beýleki kripto teňňe alyş-çalyş nyrhlary we esasy pudak standartlary bilen deňeşdirilende ýokary bäsdeşlik edýär.
 • Deribit, amallaryndaky näsazlyklary ýa-da kemçilikleri ýüze çykarmak we müşderiler üçin tejribäni hasam kynlaşdyrmak üçin synag serwerini işledýär.

Deribit syn

Deribit synlary - Deribit tarapyndan hödürlenýän hyzmatlar

Deribit syn: Taraz taraplary

Taraz Garamaýan taraplary
Hemişelik çalyşmak, gelejek söwdasy we wariantlar. Diňe Bitcoin we Ethereum üçin elýeterli.
BTC 50x üçin 100x derejeli gelejek söwdasy, ETH üçin gelejek söwdasy. ABŞ-da, Kanadada we Japanaponiýada kanuny däl.
BTC üçin söwda üçin 10x amatly wariant. KYC barlagy.

Deribit hasaby döretmek prosesi

 • Ulanyjylar ilki bilen Deribit-e ýazylmak we hasaba durmak üçin hasap açmaly.
 • Söwda hasaplaryny açmak üçin e-poçta salgysyny, parolyny we ýaşaýan ýurduny goýmaly bolarlar. Tassyklaýjy e-poçta ulanyja iberilýär.
 • Soňra ID we KYC barlamak prosesi bar.
 • Bu amal tamamlanandan soň, ulanyjylar söwdany başlamaga taýyn.
 • Ulanyjylar söwda sargytlaryny ýerleşdirip başlamak üçin hasaplaryny BTC bilen maliýeleşdirmeli.

Deribit syn

Deribit gözden geçirmek - Hasaba alyş prosesi

Deribit bilen kriptografik walýutalary satyn almak ýa-da satmak

 • Ulanyjylar hemişelik çalşyk sargytlaryny ýa-da kesgitlenen möhleti bilen geljekki söwda sargytlaryny ýerleşdirip bilerler.
 • Diýmek, ulanyjylar adaty bazarda söwda edip bilerler (hemişelik çalyşmak tertibi) ýa-da aktiwlerini opsiýa hökmünde satyp bilerler (möhleti gutarýan geljekki sargytlar).
 • Transactionhli amallar BTC ýa-da ETH arkaly amala aşyrylýar.
 • Söwda ETH ýa-da BTC-de çözülýär.
 • Emma “Deribit” -den “cryptocurrency” müşderisiniň yzyna alynmagy gaýtadan işlemek üçin birnäçe wagt alyp biler. Sebäbi ulanyjynyň emläginiň diňe 1% -i gyzgyn gapjyklarda, galan 99% ulanyjynyň sanly baýlyklary goşmaça howpsuzlyk üçin sowuk gapjyklarda saklanýar.

Deribitde näme söwda edip bilersiňiz?

 • Deribit, müşderilere Bitcoin we Ethereum opsiýalary, gelejek we hemişelik çalşyklar bilen söwda etmäge mümkinçilik berýär.
 • Söwdanyň her görnüşi üçin maýa goýujylar üç dürli sargyt goýup bilerler - çäklendirilen sargytlar, çäkli sargytlar we bazar sargytlary. Özbaşdak sargytlar Deribit tarapyndan kabul edilmeýär.
 • Bellenen möhleti bolan gelejek söwdasy üçin hepdelik, aýlyk ýa-da çärýek möhleti bolup biler.
 • Saýlawlaryň möhleti gutarsa, dürli görnüşleri bar: -
  • Her gün 1,2
  • Hepdede 1,2,3
  • Aýda 1,2,3
  • Mart, iýun, sentýabr we dekabr çärýek siklleri üçin 3,6, 9, 12 aý.

Deribit syn

Deribit synlary - Deribitde näme söwda edip bilersiňiz?

Deribit ýygymlary

Deribit, Bitcoins we Ethereum goýumy üçin hiç hili goýum tölemeýär. Emma söwda tölegi bar. Allhli söwdalar üçin öndüriji üçin töleg modeli bar. Bu, geljekki söwda we Bitcoin we Ethereum üçin söwda opsiýalary üçin ulanylýar. Şeýle hem Deribit buýrugyň möhleti gutaranda ýerine ýetirilmegi üçin az mukdarda töleg alýar.

Şeýle hem ýatyryş tölegi alynýar we bu töleg ulanyjynyň ätiýaçlandyryş gaznasyna awtomatiki usulda goşulýar. Çekiş tölegleri blokirleme torunyň ýagdaýyna baglylykda alynýar. Hotöne gyzgyn gapjyk balansy sebäpli köplenç yza çekilýär. Gyzgyn gapjyklar, gyzgyn gapjyk baýlyklaryny tükenen müşderiler üçin günde bir gezek doldurylýar.

Deribit goýumy we yzyna almak usuly

Deribit, goýumçylaryň köpüsi üçin girdejili warianty bolan goýum usullary üçin asla goýum tölegini almaýar. Emma az mukdarda töleg alynýar. Bu töleg, çykdajy başlan wagty blokirleme torundaky dykyzlyga baglydyr.

Goldanýan kriptografik ýurtlar

Deribit, Russiýa, Hytaý, Angliýa, Ispaniýa we başga-da köp ýurtda kanuny bolan global cryptocurrency emele gelen alyş-çalyş. Emma ABŞ-da, Kanadada, Japanaponiýada we başga-da birnäçe ýurtda Deribit amallary çäklendirilýär. Sebäbi Deribit halkara maliýe düzgünleriniň hemmesini berjaý etmeýär. Deribit diňe Bitcoin we Ethereum gelejeklerini we opsiýalary söwda we hemişelik çalyşmagy goldaýar.

Deribit hasaby söwda platformasy

Deribit, Bitcoin we Ethereum söwdalaryny goldamak üçin döredilen cryptocurrency emele gelen alyş-çalyşdyr. Deribit söwda platformasy, gelejekdäki söwdany, opsiýalar söwdasyny, şeýle hem adaty hemişelik çalşyklary goldaýar.

“Deribit” söwda platformasy maýa goýujylara iň oňat bazar derňew gurallaryna girmäge mümkinçilik berýär. Şeýle hem, platforma ulanyjylara amatly we ähli demografik ulanyjylar üçin aňsat elýeterli bolar ýaly döredildi. Aslynda, Deribit kripto söwdasyny has aňsat we aňsatlaşdyrmak üçin ykjam programma hökmünde hem elýeterlidir.

Deribit Geljegi

Deribit ulanyjylara Bitcoin we Ethereum üçin gelejek söwdasyny tamamlamaga mümkinçilik berýär. Geljekdäki söwda üçin, stop-limit sargytlary, çäkli sargytlar we bazar sargytlary kabul edilýär. Deribitdäki Bitcoin fýuzer söwdasy nagt hasap bilen kesgitlenýär. Diýmek, ulanyjy Bitcoins satyn almaýar, satmaýar, ibermeýär we almaýar. Sargyt diňe soňky otuz minutyň ortaça BTC indeks bahasy boýunça sargyt möhleti wagtynda ýerine ýetirilýär we girdejiler ýa-da ýitgiler diňe ulanyjynyň hasabyna goşulýar.

Deribit Leverage

Deribit, gelejekdäki şertnamalar üçin söwda mümkinçiliklerine mümkinçilik berýär. “Bitcoin” geljekki şertnamalary 100x esse, “Ethereum” üçin bolsa 50x esse köp ulanylyp bilner. Orta söwdalar, opsiýa bazarlary üçin hem elýeterlidir. “Deribit” söwda platformasynyň ýokary likwidligi, “Bitcoins” -iň 10x göterime çenli bazar söwdasyna mümkinçilik berýär.

Deribit ykjam programmasy

Deribit, cryptocurrency söwdasyny islendik ýerden we islendik wagt elýeterli etmek üçin ykjam programma bar. “Deribit” ykjam programmasy iOS we Android üçin elýeterlidir. Ulanyjy interfeýsi, ulanylyş aňsatlygyny we ulanyjylaryň howpsuzlyk aladalaryny ýatda saklamak üçin döredildi. Onlaýn programma dükanlarynda ykjam programma üçin Deribit synlary, umuman, oňyn.

Deribit syn

Deribit ykjam programmasy

Deribit howpsuzlygy

 • Deribit iki faktorly tanamaklygy ulanýar. Girişde iki faktorly tassyklamany guran ulanyjylar, hasabynyň paroly bozulan halatynda-da hiç kimiň Deribit hasabyna girip bilmejekdigine ynanyp bilerler.
 • “Deribit” IP gözenek usulyny ulanýar. Diýmek, ulanyjynyň IP adresi bir sessiýanyň içinde üýtgese, şol sessiýa ýatyrylýar. Bu hakerleriň ulanyjy hasaplaryna girmeginiň öňüni alýar.
 • Şeýle hem sessiýa wagtlaryny ulanýarlar. Belli bir wagtdan soň ähli sessiýalar awtomatiki usulda çykýar. Ulanyjynyň enjamyna zeper ýeten ýa-da ogurlanan ýagdaýynda howpsuzlygy üpjün edýär.
 • Şeýle hem, sanly jenaýatçylaryň şol emläklere girip bilmezligi üçin ulanyjynyň sanly baýlyklarynyň 99% -ini bulutda bolmadyk sowuk gapjyklarda saklaýarlar.

Deribit syn

Deribit synlary - Deribit howpsuzlyk çäreleri

Deribit müşderi goldawy

Deribit-de müşderilere goldaw hyzmatlarynyň örän netijeli ulgamy bar. Ulanyjylar ilki bilen öz problemalary barada müşderiniň goldawyny habar berýän bilet ýygnamaly bolarlar. Goldaw toparynyň işgärleri derrew jogap bererler we meseläni gysga wagtda çözmäge synanyşarlar. Deribit-de ulanyjylaryň API hakda islendik sorag ýa-da bolup biläýjek näsazlyklar barada maglumat bermek üçin habarlaşyp biljek belli bir e-poçta salgysy bar.

Deribit etiki hakerlere gaty minnetdar. Deribit-e amaly infrastrukturasynda bolup biljek howpsuzlyk bozulmalary barada habar berýän etiki hakerler, Bug Bounty programmasy arkaly ýokary sylaglanýar. “Deribit” -iň müşderi goldaw toparyna Telegram arkaly hem girip bolýar.

Deribit syn

Deribit synlary - Deribit soraglary bölümi

Deribit syn: Netije

Deribit, indi birnäçe ýyl bäri işleýän cryptocurrency emele gelen alyş-çalyş. Ol entek düzgünleşdirilmän, hyzmatlaryndan yzygiderli peýdalanýan müňlerçe ulanyjy tarapyndan howpsuz hasaplandy. Deribit synlary hem esasan oňyn. Sloweke-täk şikaýatlar haýal yza çekilmek we ýokary internet tizligi bilen baglanyşykly. Deribit 2019-njy ýylda ägirt uly howpsuzlyk düzgünini bozupdy we çalt heläkçilige uçrady, ýöne şondan bäri üstünlikli dikeldiş we dünýä derejesinde abraýyny gaýtadan dikeltmegi başardy.

Sorag-jogap

Deribit kanunymy?

Deribit haýsydyr bir halkara maliýe düzgünleşdiriji edara tarapyndan düzgünleşdirilmeýär. Emma müşderilerinden KYC barlagyny talap edýär we AML talaplaryna laýyk gelýändigini öňe sürýär. Deribit Hytaý, Russiýa, Angliýa ýaly köp ýurtda kanuny. Emma ABŞ, Kanada we Japanaponiýa ýaly käbir ýurtlar onuň işine rugsat bermeýärler.

Deribit nirede?

Deribit aslynda Gollandiýada ýerleşýärdi. 2020öne 2020-nji ýylyň 10-njy fewralyndan bäri bazasyny Panama geçirdi.

ABŞ raýatlary Deribit ulanyp bilermi?

, Ok, ABŞ-nyň raýatlaryna Deribit ulanmaga rugsat berilmeýär, sebäbi halkara derejesinde ykrar edilen maliýe kadalaşdyryjy edara tarapyndan düzgünleşdirilmeýär.

Deribit Leverage nähili işleýär?

Dolandyryş ulanyjylara her söwda üçin potensial girdeji derejelerini ýa-da ýitgilerini artdyrmaga mümkinçilik berýär. Deribitdäki Bitcoin we Ethereum üçin geljekdäki söwdalar degişlilikde 100x we 50x çenli satylyp bilner. “Bitcoin” üçin söwda opsiýalaryny 10x ulanyp bolýar.

Söwda tölegleri Deribit tölegleri nämeler?

Deribit, ähli amallar üçin öndüriji we alyjy söwda töleglerini alýar. Feesygymlar geljekki söwdalar, hemişelik söwdalar we opsiýalar söwdasy üçin üýtgeýär. Chargedöne alynýan töleg gaty az we dünýädäki senagat standartlaryna laýyk gelýär.

Thank you for rating.