Deribit Sorag - Deribit Turkmenistan - Deribit Türkmenistan

Deribitde ýygy-ýygydan soralýan soraglar (FAQ)

Hasap


2 faktor tanamaklygy ýitirdim, hasabyma nädip girip bilerin?

[email protected] e-poçta iberiň we prosedura başlarys.


Täze doglan çagalaryň bir exchangeany synap görmegi üçin demo hasaby funksiýasy barmy?

Elbetde. Https://test.deribit.com girip bilersiňiz . Şol ýerde täze hasap dörediň we halaýan zadyňyzy synap görüň.


API-de resmi örtükler / mysallar barmy?

Elýeterli resmi örtükler üçin Github https://github.com/deribit sahypamyzy barlap bilersiňiz.


Deribitiň howpsuzlygy barada käbir soraglarym bardy, söhbetdeşlikde gürleşmek gowymy ýa-da has gowy e-poçta ibermek?

Bize e-poçta ibermek has gowudyr: [email protected] .


Bir Thea 24 sagat x 7 gün açykmy?

Hawa. Kripto biresalary, adatça ulgam kesilmeginden / täzelenmelerinden aýrylmaýar.


Näme üçindir hasabymy pozasym gelýär, şeýlemi?

No.ok. Hasaplary pozup bilmeris, ýöne söwda we yzyna almak mümkin bolmazlygy üçin hasabyňyzy "gulp" ýagdaýynda goýup bileris. Hasabyňyzyň gulplanmagyny isleseňiz, bize e-poçta iberiň.


Goýum we goýum


USD, EUR ýa-da rupiýa we ş.m. ýaly pul birligini goýup bilerinmi?

, Ok, biz diňe bitkoini (BTC) goýmak üçin serişde hökmünde kabul edýäris. Fiat pullary kabul edip bilsek, goşmaça yglan ediler. Pul serişdeleri goýmak üçin, BTC goýum adresiňizi tapyp boljak Hasap Depozit menýusyna giriň. BTC-ni beýleki bir exchangalarda satyn alyp bolýar: Kraken.com, Bitstamp.net we ş.m.


Goýum / çykaryşym garaşylýar. Çaltlaşdyryp bilersiňizmi?

Soňky döwürde “Bitcoin” ulgamy gaty işli we köp sanly geleşik magdançylar tarapyndan gaýtadan işlenmegine garaşýar. Bitcoin toruna täsir edip bilmeris we şonuň üçin amallary çaltlaşdyryp bilmeris. Mundan başga-da, has köp çykdajy tölegi bilen gaýtadan işlemek üçin "iki esse çykdajy" edip bilmeris. Amalyňyzyň çaltlaşdyrylmagyny isleseňiz, BTC.com amal tizlendirijisini synap görmegiňizi haýyş edýäris.


Maliýe serişdelerim ygtybarlymy?

Müşderilerimiziň goýumlarynyň 99% -den gowragyny sowuk ammarda saklaýarys. Maliýe serişdeleriniň köpüsi köp sanly bank seýfleri bilen ammarlarda saklanýar.

Söwda

Nirede üýtgedip bilerin?

Söwda edýän işiňiz, hasabyňyzdaky paýnamalara baglydyr. “Deribit” kross-margin awtoulag hereketlendirijisini ulanýar. Mysal üçin: 10x leverage bilen söwda etmek isleseňiz we Perpetual-da 1 BTC pozisiýasyny açmak isleseňiz, hasabyňyzda 0,1 BTC bolmaly. Biziň kiçi hasaplarymyz bar, şonuň üçin her söwda üçin aýratyn hasap açyp bilersiňiz.


Deribit.com-da geljekki şertnama näme?

Biziň ýagdaýymyzda geljekki şertnama geljekde belli bir wagtda bitkoini öňünden kesgitlenen bahadan satyn almak ýa-da satmak baradaky şertnamadyr.


Geljekdäki şertnamanyň ululygy näme?

1 şertnama 10 ABŞ dollary.


Delta näme diýmek?

Delta, opsiýanyň bahasynyň düýpdäki $ 1 üýtgemegine esaslanmagyna garaşylýan mukdardyr (biziň üçin bitcoin). Çagyryşlaryň 0 bilen 1 aralygynda oňyn deltasy bar, ýagny bitkoiniň bahasy ýokarlansa we başga baha üýtgeýjileri üýtgemese, jaňyň bahasy ýokarlanar. Saýlawlaryň gysgaça mazmunyndaky Delta ýagdaýyňyz, Bitcoin bahasynyň her 1 $ hereketi bilen dollaryň paýyny ýokarlandyrjak / peseldýän mukdardyr.


Hasabyň gysgaça mazmunyndaky Delta Total nämäni aňladýar?

Hasabyň gysgaça mazmunynda "DeltaTotal" atly üýtgeýjini taparsyňyz. Positionshli pozisiýalaryňyzyň geljegi we opsiýalary birleşdirilenligi sebäpli, paýnamanyň üstündäki BTC deltalarynyň mukdary. Bu siziň paýyňyzy öz içine almaýar. Mysal: 0.10 BTC üçin delta 0.50 bilen jaň opsiýasyny satyn alsaňyz, DeltaTotal 0.40 bilen artar. Bitcoin bahasy 1 dollar bilen ýokarlanjak bolsa, opsiýa 0.50 dollar gazanyp bilerdi, ýöne onuň üçin tölän 0.10BTC bahasy hem 0.10 dollar gazanar. Şeýlelik bilen, bu geleşik sebäpli deltanyň umumy üýtgemegi bary-ýogy 0.40. Geljekdäki deltalar DeltaTotal hasaplamasyna hem girýär. Maýa ýok. Şonuň üçin BTC hasabyňyza goýmak DeltaTotal-a täsir etmeýär. Diňe hasabyňyzdaky pozisiýalary açmak / ýapmak DeltaTotal-ny üýtgeder.

DeltaTotal üçin formula:

DeltaTotal = Geljekki Deltas + Görnüş Deltas + Geljek Sessiýa PL + Nagt balansy - Maýa.

(ýa-da DeltaTotal = Geljekki Deltas + Görnüş Deltas - Görnüş Markprice Values.)


Görnüşler Europeanewropa stilimi?

Vanilewropaly Wanil stili. Puluň möhleti gutarsa, maşk awtomatiki bolýar. Bitcoin-e deň bolan nagt hasaplaşyk.


Opsiýalary nädip satyn alyp ýa-da satyp bilerin?

BTC opsiýalary sahypasyndaky bir opsiýa basyp bilersiňiz (tablisadaky islendik baha). Sargydyňyzy goşup boljak bir çykýan ýer peýda bolar.


Sargytlaryň iň pes ululygy näçe?

Häzirki wagtda 0,1 bitkoin ýa-da 1 efir.

Thank you for rating.