Deribit tassyklaň - Deribit Turkmenistan - Deribit Türkmenistan

Deribitdäki hasaby nädip barlamaly
Müşderilerimizi tanamak isleýäris. Şol sebäpden, (potensial) müşderilerimizden tassyklanjak şahsy maglumatlary we şahsyýet resminamalaryny soraýarys. Maksady pul ýuwmak, terrorçylygy maliýeleşdirmek we beýleki bikanun işleriň öňüni almak. Mundan başga-da, bu çäreler müşderilerimizi Deribit hasabyny rugsatsyz ulanmakdan gorar.

2021-nji ýylyň sentýabr aýyndan bäri KYC işimize başga bir howpsuzlyk çäresini goşduk. Täze şahsy (korporatiw däl) müşderiler janlylyk barlagyny tamamlamaly. Bu, täze ulanyjynyň kamera seretmeli ýerinde barlamak işinde goşmaça ädim diýmekdir, şonuň üçin şahsyýetnama tassyklaýyş programma üpjünçiligimiz, berlen şahsyýetnamadaky adam bilen şol bir adamdygyny ýa-da ýokdugyny barlap biler. Şeýlelik bilen, şahsyýet galplyklaryny azaldýarys.

Bar bolan müşderiler janlylyk barlagynyň goşmaça ädimini tamamlamaly däldirler.


KYC talaplary

Öňe gidip, täze müşderileriň hemmesi aşakdaky maglumatlary bermeli:
 • Şahsy maglumatlar (doly ady, ýaşaýyş salgysynyň maglumatlary, ýaşaýan ýeri, doglan senesi)
 • Şahsyýet resminamasy (pasport, sürüjilik şahadatnamasy, şahsyýetnama)
 • Durmuş barlagy (kamera zerur) T NEWZE
 • Residenceaşaýyş subutnamasy (bank hasabaty, kommunal töleg, kredit kartoçkasy, ýerli häkimiýetleri resminama, salgyt tölegi)

Goşmaça maglumat ýa-da resminamalar, ylalaşyk toparymyzyň islegi boýunça soralyp bilner.

Hasabyňyzyň ýagdaýyny menýu Hasabyny barlamak goýmasynda barlap bilersiňiz.

Deribit, şahsyýetiňizi ýa-da ýaşaýan ýeriňiz barada ýalan maglumat berendigiňizi anyklasa, islendik hasabyňyzy derrew ýapmak we açyk pozisiýalary ýatyrmak hukugyny özünde saklaýar.

Korporatiw hasaplar
Korporatiw hasaplar üçin barlamak işimiz barada has giňişleýin maglumat tapmagyňyzy haýyş edýäris.


KYC AML Syýasatyň gysgaça mazmuny

Näme

Nädip

KYC bölek satuw

 • Doly ady

 • Email adres

 • Doglan gün

 • Salgy maglumatlary

 • Residenceaşaýan ýurdy

 • Şahsyýetnamasy

 • Durmuş barlagy

 • Residenceaşaýyş subutnamasy

Resminamalary barlamak we janlylygy barlamak Jumio tarapyndan işlenýär.

AML

Cryptocurrency salgylaryna we amallaryna gözegçilik. Bu, OFAC tarapyndan sanksiýa berlen salgylary we şübheli teňňeleri ogurlyk, kezzapçylyk, haker, garaňky bazar, pul ýuwmak, terrorçylygy maliýeleşdirmek we beýleki bikanun işler bilen baglanyşykly amallardan tapmaga mümkinçilik berýär.

Zynjyr programma üpjünçiligi çözgüdi.

Gözegçilik sanawy

Sanksiýalaryň we gözegçilik sanawlarynyň, Syýasy taýdan açyk şahsyýetleriň (PEP) we versearamaz metbugatyň global maglumatlar bazasyna garşy (potensial) müşderileri awtomatiki barlamak.

“Comply artykmaçlyk” programma üpjünçiligi çözgüdi.

Hasap döretmek we giriş üçin IP adresi barlanýar

Web sahypamyza girýänleriň IP adresi Çäklendirilen ýurtdan bolsa, hasap açmak mümkin däl.

Hasap döretmek üçin IP blok we gelip çykyşyny barlamak üçin girişler üçin ulanylýan IP adrese yzygiderli gözegçilik etmek.

KYC tertibi

KYC prosedurasy, hasabyňyzdaky "Hasabym" menýusynda "Barlamak" goýmasynda elýeterlidir.
Deribitdäki hasaby nädip barlamaly
Deribitdäki hasaby nädip barlamaly
Surat belgiňizi ýükläniňizde:
 • Deşik deşikleri ýa-da başga üýtgetmeler bolmazdan, resminamanyňyzyň dogrudygyna we möhletiniň gutarmaýandygyna göz ýetiriň
 • Resminamanyňyzyň ýalpyldawuk ýagty ýerde ýerleşýändigine göz ýetiriň. Tebigy gün şöhlesi iň gowusydyr
 • Documenthli resminamany surata alyň we burçlary ýa-da taraplary kesmekden gaça duruň
 • Şahsyýetnamanyň doly görünýändigine we üns merkezinde bolmagyna göz ýetiriň
 • Barlagy tamamlamak üçin Chrome brauzerini ulanyň
 • Jübi enjamyňyzy ulanyp görüň. Käbir ýagdaýlarda, telefon kamerany ulanyp, şahsyýeti barlamak ädimini tamamlamak üçin ykjam programmany ulanyp bilersiňiz
 • Surata almak üçin ulanýan programmaňyzyň ýa-da programmaňyzyň hiç hili logotip ýa-da suw belligi goşmaýandygyna göz ýetiriň
 • Şahsyýetnamasy barada haýsydyr bir maglumaty gizlemäň


Müşderi maglumatlaryny üçünji taraplar bilen paýlaşmak
 • Şahsyýetnamasyny barlamak we ýaşaýyş resminamalarynyň subutnamasy üçin Jumio programma üpjünçiligini durmuşa geçirdik. Jumio, müşderileriniň maglumatlaryny üpjün edýän PCI DSS we ISO / IEC 27001: 2013 garşy sertifikatlara eýe boldy we töwekgelçiligi üznüksiz dolandyrmagy maksat edinýär.
 • Şeýle hem, cryptocurrency salgylaryna we amallaryna gözegçilik etmek üçin “Chainalysis” bilen işleýäris (KYT ýa-da amalyňyzy biliň). Bu, OFAC hukuk işlerini anyklamaga mümkinçilik berýär. Şahsyýet resminamalary we ýaşaýyş resminamalarynyň subutnamasy Çainaliz bilen paýlaşylmaýar.
 • Deribit ogurlyk, kezzapçylyk, haker, garaňky bazar, pul ýuwmak, terrorçylygy maliýeleşdirmek we beýleki bikanun işler bilen baglanyşykly amallardan dogry tassyklanan salgylary we şübheli teňňelerden başga-da, Deribit döwlet edaralary bilen maglumatlary işjeň paýlaşmaýar.
Thank you for rating.